Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (2022)

181/2022 Έγκριση της 2ης Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

180/2022 Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμήθειας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό: 169159

180/2022 Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμήθειας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό: 169159

178/2022 Έγκριση τεχνικών δεδομένων και καθορισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ».

177/2022 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης για την άσκηση προσφυγής κατά της με αριθμ. πρωτ. 123024/11-8-2022 (ΑΔΑ: Ψ25ΘΟΡ10-ΖΤ3) απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας

176/2022 Αποδοχή ή μη δωρεάς ακινήτου στην Κοινότητα Σκλήθρου από τον Αντώνιο Πράπα του Ιωάννη

175/2022 Καθορισμός όρων διενέργειας, φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας με σκοπό την εγκατάσταση ενός (1) ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην ετήσια εμποροπανήγυρη για το έτος 2022 της Κοινότητας Αγιάς

174/2022 Σύνταξη της έκθεσης Β΄ τριμήνου έτους 2022, για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού

173/2022 Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 24.600,00€ για συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2022

172/2022 Αποδοχή της υπ’ αριθ. 4189/20-7-2022 (ΑΔΑ: ΩΤΠΔ7ΛΡ-Π7Κ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗ ΠΗΓΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5067263

171/2022 Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μέσα από το έργο «Sub 2 –16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6 «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας», της υπ’ αριθ. 43972/1-07-2022 Πρόσκλησης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη χρηματοδότηση της πράξης: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ – ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ»

170/2022 Καθορισμός όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΑΒΡΑΣ»

169/2022 Καθορισμός όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ»

168/2022 Κατακύρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (οριστικός ανάδοχος) για την παροχή της υπηρεσίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

167/2022 Κατακύρωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 λόγω άγονου διαγωνισμού, για την υλοποίηση της προμήθειας (ΟΜΑΔΑ 3): «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ» της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄΄ΠΛΑΤΑΝΙΑ΄΄ ΒΕΛΙΚΑΣ»

166/2022 Έγκριση Πρακτικού ΙI (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης, Αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (με Συστημικό Αριθμό 154046) για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα υποδομών ύδρευσης και λυμάτων της ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ» – ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης: ″Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς″»

165/2022 Έγκριση Πρακτικού Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης, Ελέγχου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης των Τεχνικών Προσφορών) του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (με Συστημικό Αριθμό 155840) για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για βελτίωση ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές της ΔΕΥΑ Αγιάς» – ΥΠΟΕΡΓΟ 3 της πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς».

164/2022 Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου: Υπόθεση του Τηλέμαχου Μέκια του Πέτρου

163/2022 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7510/2022 (ΑΔΑ: ΨΩΓΒΩ6Ι-ΚΥΑ) απόφασης του Δημάρχου σχετικά με την εντολή και πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο Σταυρούλα Γκούμα στην υπόθεση του Τηλέμαχου Μέκια του Πέτρου

162/2022 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας & Ευρυμενών- Πλύσιμο κάδων απορριμμάτων»

161/2022 Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμένων”. – “Πλύσιμο κάδων απορριμμάτων του Δήμου Αγιάς» του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό: 163732

160/2022 Σύνταξη σχεδίου 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

159/2022 Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 62.475,00€ για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2022 (2η κατανομή έτους 2022 – 4η, 5η και 6η μηνιαία κατανομή έτους 2022)

158/2022 Καθορισμός όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ».

157/2022 Έγκριση Πρωτοκόλλου Διοικητικής παραλαβής για χρήση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

156/2022 Έγκριση εκ νέου μετάθεσης του χρόνου παράδοσης (2η Παράταση) για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια απορριμματοφόρου» Δήμου Αγιάς»

155/2022 Έγκριση του αποτελέσματος (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

154/2022 Έγκριση των αποτελεσμάτων (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία:«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

153/2022 Έγκριση μετάβασης 5μελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Αγιάς στον Δήμο Rezekne στην Λετονία από 26 έως 30 Ιουλίου 2022 στα πλαίσια της συμμετοχής του Δήμου στο έργο «Volunteering Cities +» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: URBACT III 2014-2020, με αριθμό πρωτοκόλλου 8216 και επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Αθηένου

152/2022 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου: Υπόθεση απαλλοτριώσεων δημοτικών ακινήτων στην κοινότητα Καστρίου

151/2022 Έγκριση ανάθεσης του Υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων ΔΕ Μελιβοίας και Ευρυμενών», κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016

150/2022 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Αγιάς

149/2022 Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων ΔΕ Μελιβοίας και Ευρυμενών», για χρονικό διάστημα από 23/07/2022 έως 15/09/2022, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ’, του Ν. 4412/2016

148/2022 Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του Δήμου Αγιάς έτους 2023

147/2022 Αποδοχή ή όχι της με αριθμ. πρωτ. 6662/30-6-2022 γνωμοδότησης του δικηγόρου Μαντζάνα Χρήστου για την άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 163/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας

146/2022 Ανάθεση της σύμβασης: «Αποκατάσταση φωτισμού και βλαβών Αναπλάσεων παραλιακής ζώνης και λοιπών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δήμου Αγιάς, κατόπιν θεομηνιών» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ’, του Ν. 4412/2016

145/2022 Ανάθεση της σύμβασης: «Αποκατάσταση φωτισμού και βλαβών Αναπλάσεων παραλιακής ζώνης και λοιπών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δήμου Αγιάς, κατόπιν θεομηνιών» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ’, του Ν. 4412/2016

144/2022 Ανάθεση της σύμβασης: «Ηλεκτρολογικές εργασίες υποδομών δημοτικής κατασκήνωσης», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ’, του Ν. 4412/2016

143/2022 Ανάθεση της προμήθειας: «Προμήθεια Ειδών Διατροφής και Επισιτισμού» για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής Στομίου, κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016

142/2022 Ανάθεση της προμήθειας: «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων» για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής Στομίου, κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016

141/2022 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου: Υπόθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και έκδοσης προσωρινής διαταγής των Βούλγαρη Γεωργίας και λοιπών κατά του Δήμου Αγιάς

140/2022 Άσκηση ή όχι ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 163/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας

139/2022 Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην πλατεία της Αγιάς

138/2022 Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης τριών χιλιάδων οχτακοσίων σαράντα εννέα κόμμα ενενήντα εννέα τετραγωνικών μέτρων (3.849,99 τμ), στη θέση «Αηλιά – Κουρκούτες (Παλιοκόπρια)» της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Ανάβρας

137/2022 Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών υπαίθριας διαφήμισης

136/2022 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 44/2022 (ΑΔΑ: ΨΓΤ8ΟΚ6Τ-ΜΒ2) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς με θέμα: «Κατάρτιση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Ηρακλείδης Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2022».

135/2022 Ανάθεση του έργου: «Προμήθεια ναυαγοσωστικού σκάφους – Υπηρεσίες διάσωσης ατόμων», κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016

134/2022 Αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης ύψους 206.532,00€ του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση», για την υλοποίηση του έργου: «Αναδιαμόρφωση – Ανάδειξη κεντρικής πλατείας Αγιάς».

133/2022 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού του Δήμου Αγιάς».

132/2022 Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο: «Επείγον έργο άμεσης αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ».

131/2022 Έγκριση 1ης Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς»

130/2022 Έγκριση Πρακτικού Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης, Ελέγχου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης των Τεχνικών Προσφορών) του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα υποδομών ύδρευσης και λυμάτων της ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ» – ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς»

129/2022 Διαπίστωση επάρκειας επανορθωτικών μέτρων της συμμετέχουσας εταιρίας «ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.», στο πλαίσιο του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για βελτίωση ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές της ΔΕΥΑ Αγιάς» – ΥΠΟΕΡΓΟ 3 της πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς», με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 155840

128/2022 Έγκριση ανάθεσης της σύμβασης: «Αποκατάσταση φωτισμού και βλαβών Αναπλάσεων παραλιακής ζώνης και λοιπών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δήμου Αγιάς, κατόπιν θεομηνιών», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ΄ του Ν. 4412/2016

127/2022 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 54/2022 μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης»

126/2022 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 52/2022 μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αγιάς»

125/2022 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 53/2022 μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση Η/Μ εγκαταστάσεων υποδομών ΚΧ

124/2022 Έγκριση ανάθεσης της σύμβασης: «Ηλεκτρολογικές Εργασίες υποδομών Δημοτικής Κατασκήνωσης», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος ( διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ’, του Ν. 4412/2016).

123/2022 Έγκριση ανάθεσης της σύμβασης: «Προμήθεια ειδών διατροφής και επισιτισμού» για την κάλυψη των αναγκών της κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής Στομίου, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ’, του Ν. 4412/2016.

122/2022 Έγκριση ανάθεσης της σύμβασης: «Προμήθεια υγρών καυσίμων» για την κάλυψη των αναγκών της κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής Στομίου, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ’, του Ν. 4412/2016

121/2022 Σύνταξη σχεδίου 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

120/2022 Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης, ποσού 320.000,00€ από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για τη λειτουργίας της κατασκήνωσης Αγιάς Παρασκευή Λάρισας για το έτος 2022

119/2022 Έγκριση ανάθεσης της σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος ( διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ’, του Ν. 4412/2016).

118/2022 Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ για απασχόληση στο Δήμο Αγιάς κατά την περίοδο 2022-2023

117/2022 Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την παροχή της υπηρεσίας: «Υπηρεσίες Υποστήριξης Διοικητικών υπηρεσιών Δήμου Αγιάς» και καθορισμός των όρων διακήρυξης

116/2022 Σύνταξη σχεδίου 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

115/2022 Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης 46.595,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών, έτους 2022

114/2022 Έγκριση 4ης Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αγιάς».

113/2022 Αποδοχή της υπ’ αριθ. 31777/18-05-2022 (ΑΔΑ: 608Λ46ΜΤΛ6-5Χ1) Απόφασης Ένταξης της Πράξης: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία και αναβάθμιση στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αγιάς» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΙΟΣ ΙΙ»

112/2022 Έγκριση υποβολής πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό: 14.6iv.33.33.6 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5755) με τίτλο: «Βελτίωση και αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος μέσω ολοκληρωμένων, πιλοτικών ή/και καινοτόμων παρεμβάσεων», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Καινοτόμες παρεμβάσεις αναβάθμισης υποδομών ΔΕΥΑ Αγιάς»

111/2022 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (Υποκατάσταση δικαιούχου), μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ Αγιάς, για την υλοποίηση της πράξης: «Καινοτόμες παρεμβάσεις αναβάθμισης υποδομών ΔΕΥΑ Αγιάς».

110/2022 Σύνταξη της έκθεσης Α΄ τριμήνου έτους 2022, για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού

109/2022 Αποδοχή και κατανομή ποσού 34.100,000€ (Β’ δόσης έτους 2022), από το Υπουργείο Εσωτερικών για λειτουργικές δαπάνες σχολείων

108/2022 Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου: Υπόθεση αγωγής του Κων/νου Τσακμάκη κατά του Δήμου Αγιάς

107/2022 Καθορισμός όρων φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος στην πλατεία της Αγιάς

106/2022 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Εργασίες Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Συντήρησης χώρων Πρασίνου του Δήμου Αγιάς».

105/2022 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «“Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμένων”. – “Πλύσιμο κάδων απορριμμάτων του Δήμου Αγιάς”»

104/2022 Έγκριση σύναψης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων, καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 178 του Ν.4635/2019 και από το άρθρο 117 του Ν.4674/2020

103/2022 Έγκριση των αποτελεσμάτων (προσωρινός ανάδοχος) της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 λόγω άγονου διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: ΟΜΑΔΑ 3-«ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ» της πράξης: «Προμήθεια οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικής χαράς στη θέση “Πλατανιά” Βελίκας».

102/2022 Κάλυψη με ίδιους πόρους της οικονομικής διαφοράς που προκύπτει σε σχέση με το επιλέξιμο ποσό ένταξης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: «Μελέτες ωρίμανσης Επανάχρησης “Οικίας Αντωνίου” και μετατροπή της σε Δημαρχείο» της Πράξης: «Επανάχρηση “Οικίας Αντωνίου” και μετατροπή της σε Δημαρχείο στην Αγιά του Δήμου Αγιάς», λόγω της αναπροσαρμογής της τιμής του συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για το έτος 2022

101/2022 Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση της υπηρεσίας: «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Αγιάς», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

100/2022 Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την παροχή της υπηρεσίας: «Υπηρεσίες Υποστήριξης Διοικητικών υπηρεσιών Δήμου Αγιάς» και καθορισμός των όρων διακήρυξης

99/2022 Έγκριση της μελέτης – τευχών δημοπράτησης (όροι και έγγραφα της σύμβασης) και καθορισμό των όρων της διακήρυξης για την διενέργεια του άνω των ορίων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ-φωτοβολταϊκά) για την βελτίωση της ενεργειακής αυτονομίας των εγκαταστάσεων άρδευσης του Δήμου Αγιάς» του Μέτρου 4 (Υπομέτρο 4.3) Δράση 4.3.1 του ΠΑΑ 2014-2020

98/2022 Έγκριση μελέτης Οικονομικής σκοπιμότητας του έργου: «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ-Φωτοβολταϊκά) για την βελτίωση της ενεργειακής αυτονομίας των εγκαταστάσεων άρδευσης του Δήμου Αγιάς».

97/2022 Έγκριση μελέτης Ενεργειακής Εξοικονόμησης του έργου: «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ-Φωτοβολταϊκά) για την βελτίωση της ενεργειακής αυτονομίας των εγκαταστάσεων άρδευσης του Δήμου Αγιάς».

96/2022 Έγκριση της Γεωργοοικονομοτεχνικής μελέτης του έργου: «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ-Φωτοβολταϊκά) για την βελτίωση της ενεργειακής αυτονομίας των εγκαταστάσεων άρδευσης του Δήμου Αγιάς».

95/20222 Έγκριση της μελέτης – τευχών δημοπράτησης (όροι και έγγραφα της σύμβασης) και καθορισμό των όρων της διακήρυξης για την διενέργεια του άνω των ορίων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Αξιοποίηση σύγχρονων συστημάτων ποσοτικής και ενεργειακής διαχείρισης και ελέγχου των εγκαταστάσεων άρδευσης του Δήμου Αγιάς» του Μέτρου 4 (Υπομέτρο 4.3) Δράση 4.3.1 του ΠΑΑ 2014-2020.

94/2022 Έγκριση της μελέτης Δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος του έργου με τίτλο: «Αξιοποίηση σύγχρονων συστημάτων ποσοτικής και ενεργειακής διαχείρισης και ελέγχου των εγκαταστάσεων άρδευσης του Δήμου Αγιάς» του Μέτρου 4 (Υπομέτρο 4.3) Δράση 4.3.1 του ΠΑΑ 2014-2020.

93/2022 Έγκριση μελέτης Οικονομικής Σκοπιμότητας του έργου: «Αξιοποίηση σύγχρονων συστημάτων ποσοτικής και ενεργειακής διαχείρισης και ελέγχου των εγκαταστάσεων άρδευσης του Δήμου Αγιάς».

92/2022 Έγκριση της Γεωργοοικονομοτεχνικής μελέτης του έργου: «Αξιοποίηση σύγχρονων συστημάτων ποσοτικής και ενεργειακής διαχείρισης και ελέγχου των εγκαταστάσεων άρδευσης του Δήμου Αγιάς».

91/2022 Έγκριση της Γεωργοοικονομοτεχνικής μελέτης του έργου: «Αξιοποίηση σύγχρονων συστημάτων ποσοτικής και ενεργειακής διαχείρισης και ελέγχου των εγκαταστάσεων άρδευσης του Δήμου Αγιάς».

90/2022 Εξέταση αιτήματος της μισθώτριας Χαλκιά Στυλιανής σχετικά με την τοποθέτηση Φ/Β (net metering) εγκατάστασης στην στέγη του δημοτικού αναψυκτηρίου

89/2022 Έγκριση ανάθεσης της σύμβασης: «Αποκατάσταση φωτισμού αναπλάσεων Αγιοκάμπου και Σωτηρίτσας», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ’, του Ν. 4412/2016

88/2022 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Υποκατάσταση δικαιούχου), μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ Σκοπέλου και υποβολή πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό: 14.30.1.2 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4840 με τίτλο: «Έργα ύδρευσης & εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης για αντιμετώπιση αναγκών συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής πόσιμου νερού» για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Αναβάθμιση της υδρευτικής υποδομής οικισμών της νήσου Σκοπέλου».

87/2022 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Υποκατάσταση δικαιούχου), μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ Σκοπέλου και Έγκριση υποβολής πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό: 14.29.14.17 (Α/Α ΟΠΣ: 3340) για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς της νήσου Σκοπέλου».

86/2022 Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, συνολικής έκτασης 1,950 στρεμμάτων στα όρια της Κοινότητας Μελιβοίας, με σκοπό τη δημιουργία λιμνοδεξαμενής άρδευσης

85/2022 Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμήματος χερσαίας ζώνης αλιευτικού καταφύγιου Αγιοκάμπου για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας

84/2022 Ανάθεση σε δικηγόρο για έρευνα ιδιοκτησιακού καθεστώτος διοικητικών ορίων Δήμου Αγιάς

83/2022 Αποδοχή της 3ης Τροποποίησης της πράξης: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγιάς» με κωδικό ΟΠΣ 5003171 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 -2020».

82/2022 Σύνταξη σχεδίου 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

81/2022 Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 62.475,00€ για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2022 (1η κατανομή έτους 2022).

80/2022 Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 53.800,00€ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2022.

79/2022 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (Υποκατάσταση δικαιούχου), μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ Αγιάς και υποβολής πρότασης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» στον Άξονα Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/21905/2064/04-03-2022 Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης: TA-01 Αναγνωριστικό 1684) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη χρηματοδότηση της πράξης: «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΓΚΑΤΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ».

78/2022 Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ», κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016

77/2022 Υποβολή Αίτησης Στήριξης στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 του ΠΑΑ 2014-2020 της πράξης: «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ-Φωτοβολταικά) για την βελτίωση της ενεργειακής αυτονομίας των εγκαταστάσεων άρδευσης του Δήμου Αγιάς»

76/2022 Υποβολή της Αίτησης Στήριξης στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 του ΠΑΑ 2014-2020 της πράξης: «Αξιοποίηση σύγχρονων συστημάτων ποσοτικής και ενεργειακής διαχείρισης και ελέγχου των εγκαταστάσεων άρδευσης του Δήμου Αγιάς».

75/2022 Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργων με προϋπολογισμό άνω του 1.000.000,00€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το έτος 2022

74/2022 Υποβολή τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό: 14.29.14.17 (Α/Α ΟΠΣ: 3340) στον Άξονα Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020, για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας Σωτηρίτσας Αγιοκάμπου Αγιάς & Μεταξοχωρίου».

73/2022 Έγκριση 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ».

72/2022 Έγκριση 3ης Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΧ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

71/2022 Έγκριση 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

70/2022 Κατακύρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση των ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1 και 3 της πράξης: ″Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς″ – ΥΠΟΕΡΓΟ 6»

69/2022 Καθορισμός όρων διακήρυξης προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, συνολικής επιφάνειας 1,950 τ.μ στα όρια της Κοινότητας Μελιβοίας, με σκοπό τη δημιουργία λιμνοδεξαμενής άρδευσης

68/2022 Αποδοχή δωρεάς πέτρινης βρύσης προς τον Δήμο Αγιάς

67/2022 Έγκριση όρων Διακήρυξης φανερής προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμήματος χερσαίας ζώνης αλιευτικού καταφυγίου Αγιοκάμπου για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας

66/2022 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2022 (ΑΔΑ: 6Δ65ΟΚ6Σ-ΠΝ6) απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς, με θέμα «1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού Έτους 2022».

65/2022 Κατακύρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων

64/2022 Σύνταξη σχεδίου 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

63/2022 Αποδοχή και κατανομή ποσού 17.050,00€ (συμπληρωματική δόση έτους 2022) από το Υπουργείο Εσωτερικών για λειτουργικές δαπάνες σχολείων

62/2022 Έγκριση του πρακτικού (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης /Ελέγχου και αξιολόγησης των Προσφορών / Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων

61/2022 Κατακύρωση του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ DRYOCOSMUS KURIPHILUS (ΣΦΗΚΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ) ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ».

60/2022 Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» στον Άξονα Προτεραιότητας 1.2 «Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση» της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/1975/131/28-02-2022 Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης: ID 16873) με τίτλο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη χρηματοδότηση της πράξης: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ».

59/2022 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (Υποκατάσταση δικαιούχου), μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ Αγιάς και υποβολής πρότασης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» στον Άξονα Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/21905/2064/04-03-2022 Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης: TA-01 Αναγνωριστικό 1684) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη χρηματοδότηση της πράξης: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ».

58/2022 Έγκριση Υποβολής 3ου Τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης: «Ανέγερση Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Αγιάς»

57/2022 Έγκριση Υποβολής Τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς»

56/2022 Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ προσωπικού ΟΤΑ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, μέχρι 31/05/2022

55/2022 Έγκριση ανάθεσης της σύμβασης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ’, του Ν. 4412/2016

54/2022 Κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ»

53/2022 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) και υποβολής πρότασης, στο πλαίσιο του «Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020», στην Πρόσκληση με Κωδικό 114 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5060) και τίτλο: «Δράσεις προστασίας και ανάδειξης περιοχών NATURA», με σκοπό τη Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης Κοιλάδας Τεμπών

52/2022 Υποβολή πρότασης στην υπ’ αριθ. 5360/23-07-2020 Πρόσκληση (Κωδ. Πρόσκλησης: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2021-Β) του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π. 2): «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις του Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021» για τη χρηματοδότηση του έργου: «ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ».

51/2022 Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ».

50/2022 Έγκριση ανάθεσης της σύμβασης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ’, του Ν. 4412/2016

49/2022 Υποβολή τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθ. πρωτ. 4721/23-01-2019) με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας», που αφορά στον Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ».

48/2022 Αποδοχή συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης XII (αριθ. πρωτ. 78944/27-10-2021 και ΑΔΑ: 9Ο0Τ46ΜΤΛ6-ΣΤΒ) με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 ( Α΄169) “Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις”», στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Προμήθεια οχήματος για την περισυλλογή και μεταφορά αδέσποτων ζώων συντροφιάς και λοιπού εξοπλισμού για τη λειτουργία του Καταφυγίου του Δήμου Αγιάς».

47/2022 Έγκριση των τευχών δημοπράτησης (έγγραφα της σύμβασης και τεύχη) και καθορισμός των όρων της διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της σύμβασης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση της βατότητας υφιστάμενης δασικής οδοποιίας των δημοτικών δασών του Δήμου Αγιάς» του Μέτρου 8 (Υπομέτρο 8.3) του ΠΑΑ 2014-2020

46/2022 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου στην υπόθεση παρεμπόδισης της ελεύθερης διέλευσης από δημοτικό μονοπάτι, στον οικισμό του Μεταξοχωρίου

45/2022 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου: Υπόθεση ανακοπής των Αστερίου και Ιωάννη Βλούχου κατά του Δήμου Αγιάς και κατά του υπ’ αριθμ. πρωτ.: 213858/13-10-2021/ Αριθμ. Πρωτ.: Δ.Α. 2/2021 Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής του Δασάρχη Λάρισας

44/2022 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 39/2022 (ΑΔΑ: ΩΝΛΒΩ6Ι-ΟΦ3) απόφασης του Δημάρχου Αγιάς σχετικά με την εντολή και πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο Σταυρούλα Γκούμα για νομική εκπροσώπηση του Σκαρκάλη Χρήστου, δημοτικού Συμβούλου Δήμου Αγιάς

43/2022 Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της
Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία: «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2022

42/2022 Έγκριση των αποτελεσμάτων (προσωρινός ανάδοχος) του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ DRYOCOSMUS KURIPHILUS (ΣΦΗΚΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ) ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

41/2022 Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 19.150,00€ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για το έργο «Προμήθεια – Εγκατάσταση Μονάδων ανθύγρανσης για την αντιμετώπιση της υγρασίας»

40/2022 Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 250.000,00€ για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες

39/2022 Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2022

38/2022 Αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης, ύψους 39.680,00 ευρώ, του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)», για την υλοποίηση της πράξης: «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Αγιάς»

37/2022 Αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης, ύψους 39.680,00€, του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», για την υλοποίηση της πράξης: «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ του Δήμου Αγιάς»

36/2022 Έγκριση 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αγιάς».

35/2022 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου: Υπόθεση ανακοπής του Κωνσταντίνου Τσιαγγάλη κατά του Δήμου Αγιάς και κατά των υπ’ αριθμ. πρωτ. 573/227647/01-11-2021 και 574/227660/01-11-2021 Πρωτοκόλλων Διοικητικής Αποβολής του Δασαρχείου Αγιάς

34/2022 Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2023-2026

33/2022 Αποδοχή ή όχι της με αριθμ. πρωτ. 2078/8-3-2022 γνωμοδότησης του δικηγόρου Μαντζάνα Χρήστου για την άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. Α37/2022 απόφασης του Α΄ Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας

32/2022 Έγκριση μετάβασης 3μελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Αγιάς στο Δήμο Banska Stiavnica στη Σλοβακία από 23 έως 26 Φεβρουαρίου 2022 στα πλαίσια της συμμετοχής του Δήμου στο έργο «Volunteering Cities +» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: URBACT III 2014-2020, με αριθμό πρωτοκόλλου 8216 και επικεφαλής εταίρο το Δήμο Αθηένου

31/2022 Άσκηση ή όχι ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. Α37/2022 απόφασης του Α΄ Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας

30/2022 Σύνταξη της έκθεσης Δ΄ τριμήνου έτους 2021, για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού

29/2022 Έγκριση Πρακτικού ΙI (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης, Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης των Οικονομικών Προσφορών) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση των ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1 και 3 της πράξης: ″Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς″- ΥΠΟΕΡΓΟ 6».

28/2022 Έγκριση του 2ου ΑΠΕ – 2ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Ανέγερση Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Αγιάς».

27/2022 Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας “Αναδασμός Δήμητρας-Μαρμαρίνης” του Δήμου Αγιάς»

26/2022 Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου “Ανάβρα – Νεοχώρι” του Δήμου Αγιάς»

25/2022 Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου: Υπόθεση αγωγής Μούρου Ευδοξίας και Σκάρπου Ευαγγελίας κατά του Δήμου Αγιάς

24/2022 Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης – Πινάκων Στοχοθεσίας Δήμου Αγιάς
οικονομικού έτους 2022

23/2022 Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Αγιάς οικονομικού έτους 2022

22/2022 Έγκριση επικαιροποιημένου Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης – Πινάκων Στοχοθεσίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2022

21/2022 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων, φυσικού αερίου και λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2022

20/2022 Έγκριση Πρακτικού Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης, Ελέγχου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης των Τεχνικών Προσφορών) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση των ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1 και 3 της πράξης: ″Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς″- ΥΠΟΕΡΓΟ 6».

19/2022 Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών με το Ν. 4412/2016 για το έτος 2022

18/2022 Έγκριση 3ης Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ».

17/2022 Έγκριση παράτασης λειτουργίας της πράξης: «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αγιάς» με κωδικό ΟΠΣ 5003171 του Ε.Π. «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020», διεύρυνση παρεχόμενων υπηρεσιών, πρόσληψη προσωπικού και αύξηση Προϋπολογισμού της – Έγκριση «Σχεδίου» της τροποποιημένης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγιάς» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αγιάς» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5003171

16/2022 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/2022 (ΑΔΑ: 9ΧΙ6Ω6Ι-2ΡΜ) απόφασης του Δημάρχου σχετικά με την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά αποφάσεων της Κεντρικής Λιμενάρχη Βόλου

15/2022 Έγκριση των τευχών δημοπράτησης (όροι και έγγραφα της σύμβασης) και καθορισμό των όρων της διακήρυξης για την διενέργεια του άνω των ορίων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Εφαρμογή βιολογικής καταπολέμησης του εντόμου DRYOCOSMUS KURIPHILUS (Σφήκα της καστανιάς) στα δημοτικά δάση του Δήμου Αγιάς» του Μέτρου 8 (Υπομέτρο 8.3) του ΠΑΑ 2014-2020

14/2022 Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2022 κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4829/2021

13/2022 Επιτροπή Διενέργειας των Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων για το έτος 2022

12/2022 Ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση ανάπλασης Στομίου κατόπιν θεομηνίας», κατόπιν
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016

11/2022 Ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση προσβασιμότητας αγροτικών δρόμων κατόπιν
θεομηνιών», κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016

10/2022 Κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτες πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς».

9/2022 Κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς»

8/2022 Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργων με προϋπολογισμό κάτω του 1.000.000,00€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το έτος 2022

7/2022 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου: Υπόθεση αγωγής της Α.Ε. με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΦΑΛΙΔΗ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά του Δήμου Αγιάς

6/2022 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου: Υπόθεση αγωγής Γεωργίας και Βασιλείου Ξηρομερίτη κατά του Δήμου Αγιάς

5/2022 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου: Υπόθεση ανακοπής του Βασιλείου Μπελιά κατά του Δήμου Αγιάς και κατά του υπ’ αριθμ. πρωτ.: 575/236502/10-11-2021 Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής του Δασαρχείου Αγιάς

4/2022 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου: Υπόθεση κλήσης της Ολυμπίας Κουτσοτάσιου κατά του
Δήμου Αγιάς.

3/2022 Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στις Κοινότητες Αγιάς, Ανάβρας, Αετολόφου, Μεγαλοβρύσου, Ομολίου και Παλαιοπύργου του Δήμου Αγιάς

2/2022 Αποδοχή και κατανομή ποσού 34.100,000€ (Α’ δόσης έτους 2022), από το Υπουργείο
Εσωτερικών για λειτουργικές δαπάνες σχολείων

1/2022 Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς για το χρονικό διάστημα 25/01/2022 έως 31/12/2023