Αντιδήμαρχοι

Οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Αγιάς, ορίζονται με θητεία ενός έτους, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, με αρμοδιότητες ως εξής:

 • Την ευθύνη για την εποπτεία του Ανθρώπινου Δυναμικού των υπηρεσιών που εποπτεύουν.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στον τομέα ευθύνης τους.
 • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού και των υποδομών στον τομέα ευθύνης τους.
 • Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που αφορούν τον τομέα ευθύνης τους.
 • Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων, τους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Προέδρους των Νομικών Προσώπων για την επίλυση των προβλημάτων και το συντονισμό των εργασιών.

Τσιαγκάλης Νικόλαος του Γεωργίου

Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού, Ισότητας και Νεολαίας

 • Μεριμνά για τα θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ­ Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους. ­
 • Μεριμνά για την κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων (δημοτικά γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα και δημοτικοί χώροι άθλησης). ­
 • Μεριμνά για την προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων. ­
 • Μεριμνά για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων που απευθύνονται στους νέους, σε συνεργασία με τους σχεδιασμούς και τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. ­
 • Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο, συντήρηση και λειτουργία των παιδικών χαρών σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία και τους Προέδρους των Κοινοτήτων. ­
 • Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα των φύλων σε όλους τους τομείς. ­
 • Ορίζεται μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ντάγκας Νικόλαος του Αθανασίου

Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

 • Σχεδιάζει και εισηγείται προγράμματα δράσεων παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή, για τη λειτουργία των υποδομών τουρισμού, των αγροτουρισμό και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την αναβάθμιση των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους τουριστικούς επαγγελματικούς φορείς της περιοχής. ­
 • Μεριμνά για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής της περιοχής του Δήμου.
 • Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, σε συνεργασίας με την Κοινωφελή Επιχείρηση «Καλυψώ» και τους τοπικούς συλλόγους και φορείς. ­
 • Μεριμνά για τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης. ­
 • Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα πόλεων και περιφερειών, αδελφοποιήσεις πόλεων, σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, σε Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας και συμφωνίες για την αντιμετώπιση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. ­
 • Λήψη αποφάσεων για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης, λειτουργίας και εγκατάστασης των καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις, καθώς και τον έλεγχο τήρησης αυτών. ­
 • Λήψη αποφάσεων για τη χορήγηση αδειών χρήσης και λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράτασης ωραρίου των καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι όροι χρήσης και λειτουργίας των οποίων καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις, καθώς και τον έλεγχο τήρησης αυτών. ­
 • Ορίζεται μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Κρανιώτης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου

Αντιδήμαρχος Διοικητικών Θεμάτων και Πολιτικής Προστασίας

 • την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης,
 • την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού,
 • τη χορήγηση αδειών του προσωπικού,
 • την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών,
 • τη λειτουργία των ΚΕΠ,
 • τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,
 • τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια,
 • την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες,
 • τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων, τους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Προέδρους των Νομικών Προσώπων για την επίλυση των προβλημάτων και το συντονισμό των εργασιών.
 • Έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία του δημοτικού δικτύου άρδευσης, την ορθολογική χρήση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων που διατίθενται για την άρδευση γεωργικών καλλιεργειών, την αειφόρο διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων της περιοχής σύμφωνα με τους όρους που τίθενται από υπερκείμενα πλαίσια σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο, όπως τα σχέδια διαχείρισης υδατικών πόρων των Υδατικών Διαμερισμάτων Θεσσαλίας ­
 • Έχει την ευθύνη για τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας), την προστασία και την ανάπτυξη της φυτικής και ζωικής παραγωγής, την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για τη βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου. ­
 • Έχει την ευθύνη για τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών παραγωγού ή επαγγελματία, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (στάσιμο εμπόριο) και τη χορήγηση των σχετικών αδειών. ­
 • Μεριμνά για την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, για τη διασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου. ­
 • Μεριμνά για τη διαχείριση, προστασία των δημοτικών δασών και τη σύνταξη διαχειριστικών μελετών. ­
 • Έχει την ευθύνη των δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.
 • ­ Έχει την ευθύνη, τον προγραμματισμό, χρηματοδότηση και παρακολούθηση της πορείας όλων των έργων και μελετών της αγροτικής οδοποιίας. ­
 • Υποστηρίζει το συντονισμό και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου. ­
 • Μεριμνά για τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα. ­
 • Ορίζεται μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Τσιώνης Αστέριος του Νικολάου

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Καθημερινότητας του Πολίτη και Γραφείου Κινήσεως

 • την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης,
 • την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού,
 • τη χορήγηση αδειών του προσωπικού,
 • την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών,
 • τη λειτουργία των ΚΕΠ,
 • τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,
 • τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια,
 • την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες,
 • τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων, τους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Προέδρους των Νομικών Προσώπων για την επίλυση των προβλημάτων και το συντονισμό των εργασιών.

Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γιάνναρου Γεώργιου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μπαρμπέρης Πέτρος.

Σμυρλής Βασίλειος του Αριστείδη

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας

α) Την ευθύνη για την εποπτεία του Ανθρώπινου Δυναμικού των υπηρεσιών που εποπτεύει.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στον τομέα ευθύνης του.

γ) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού και των υποδομών στον τομέα ευθύνης του.

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που αφορούν τον τομέα ευθύνης του.

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων, τους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Προέδρους των Νομικών Προσώπων για την επίλυση των προβλημάτων και το συντονισμό των εργασιών.

Και επιπλέον:

 • Έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία του δημοτικού δικτύου άρδευσης, την ορθολογική χρήση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων που διατίθενται για την άρδευση γεωργικών καλλιεργειών, την αειφόρο διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων της περιοχής σύμφωνα με τους όρους που τίθενται από υπερκείμενα πλαίσια σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο, όπως τα σχέδια διαχείρισης υδατικών πόρων των Υδατικών Διαμερισμάτων Θεσσαλίας
 • Έχει την ευθύνη για τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας), την προστασία και την ανάπτυξη της φυτικής και ζωικής παραγωγής, την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για τη βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου.
 • Έχει την ευθύνη για τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών παραγωγού ή επαγγελματία, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (στάσιμο εμπόριο) και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.
 • Μεριμνά για την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, για τη διασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου.
 • Μεριμνά για τη διαχείριση, προστασία των δημοτικών δασών και τη σύνταξη διαχειριστικών μελετών.
 • Έχει την ευθύνη των δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και  βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.
 • Έχει την ευθύνη, τον προγραμματισμό, χρηματοδότηση και παρακολούθηση της πορείας όλων των έργων και μελετών της αγροτικής οδοποιίας.
 • Υποστηρίζει το συντονισμό και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου.
 • Μεριμνά για τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.
Ο Δήμος