Αντιδήμαρχοι

Οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Αγιάς, ορίζονται με θητεία ενός έτους, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, με αρμοδιότητες ως εξής:

 • Την ευθύνη για την εποπτεία του Ανθρώπινου Δυναμικού των υπηρεσιών που εποπτεύουν.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στον τομέα ευθύνης τους.
 • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού και των υποδομών στον τομέα ευθύνης τους.
 • Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που αφορούν τον τομέα ευθύνης τους.
 • Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων, τους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Προέδρους των Νομικών Προσώπων για την επίλυση των προβλημάτων και το συντονισμό των εργασιών.

Τσιαγκάλης Νικόλαος του Γεωργίου

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Πρασίνου, Γραφείου Κινήσεως και Κοιμητηρίων

 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στον τομέα ευθύνης του.
 • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού και των υποδομών στον τομέα ευθύνης του.
 • Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.
 • Τη συντήρηση και βελτίωση των κήπων, των πάρκων και των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου.
 • Να διαμορφώνει και να παρακολουθεί τα δρομολόγια αποκομιδής απορριμμάτων.
 • Να μεριμνά για το πλύσιμο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης.
 • Να διαχειρίζεται το στόλο των οχημάτων του Δήμου, μεριμνώντας για τη στελέχωσή τους, την ασφάλισή τους και τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα και μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση του σαρώθρου που διαθέτει ο Δήμος, για εργασίες καθαρισμού από απόβλητα δημοτικών εκτάσεων και οδών εντός και εκτός των οικισμών στα διοικητικά όρια του Δήμου.
 • Να παρακολουθεί και να εποπτεύει την κίνηση των οχημάτων του Δήμου, την κατανάλωση καυσίμων και την ανάγκη περιοδικής προληπτικής συντήρησής τους.
 • Να μεριμνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και την επισκευή των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
 • Να τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου, σε συνεργασία με τους Προέδρους, τους Εντεταλμένους Συμβούλους, τις επιτροπές και τις ομάδες εργασίας που θα ορίσει ο Δήμαρχος.

Ποτούλα Γεωργία του Δημητρίου

Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού, Νεολαίας, Εθελοντισμού και Πολιτισμού

 • Να μεριμνά για τα θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Να σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους.
 • Να μεριμνά για την κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων (δημοτικά γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα και δημοτικοί χώροι άθλησης).
 • Να μεριμνά για την προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
 • Να μεριμνά για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων που απευθύνονται στους νέους, σε συνεργασία με τους σχεδιασμούς και τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.
 • Είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο, συντήρηση και λειτουργία των παιδικών χαρών σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία και τους Προέδρους των Κοινοτήτων.
 • Την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού, της συμμετοχικότητας, της κοινωνικής συνείδησης και ευθύνης, με την ενθάρρυνση και υποστήριξη εθελοντικών οργανώσεων και συλλόγων, που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου του Δήμου στους αντίστοιχους τομείς.
 • Να σχεδιάζει, να εισηγείται και να μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο σε συνεργασία με τους τοπικούς συλλόγους, φορείς, με τους Προέδρους, τους Εντεταλμένους Συμβούλους, τις επιτροπές και τις ομάδες εργασίας που θα ορίσει ο Δήμαρχος.

Γκαρανές Αλέξανδρο του Παναγιώτη

Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας

 • έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία του δημοτικού δικτύου άρδευσης, την ορθολογική χρήση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων που διατίθενται για την άρδευση γεωργικών καλλιεργειών, την αειφόρο διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων της περιοχής σύμφωνα με τους όρους που τίθενται από υπερκείμενα πλαίσια σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο, όπως τα σχέδια διαχείρισης υδατικών πόρων των Υδατικών Διαμερισμάτων Θεσσαλίας.
 • έχει την ευθύνη για τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας), την προστασία και την ανάπτυξη της φυτικής και ζωικής παραγωγής, την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για τη βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου.
 • έχει την ευθύνη για τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών παραγωγού ή επαγγελματία, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (στάσιμο εμπόριο).
 • μεριμνά για την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, για τη διασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου.
 • μεριμνά για τη διαχείριση, προστασία των δημοτικών δασών και τη σύνταξη διαχειριστικών μελετών.
 • έχει την ευθύνη των δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και  βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.
 • έχει την ευθύνη, τον προγραμματισμό, χρηματοδότηση και παρακολούθηση της πορείας όλων των έργων και μελετών της αγροτικής οδοποιίας.
 • μεριμνά για τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα. Σε συνεργασία με τους Προέδρους, τους Εντεταλμένους Συμβούλους, τις επιτροπές και τις ομάδες εργασίας που θα ορίσει ο Δήμαρχος.

Ξαφάρας Κωνσταντίνο του Χρήστου

Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

 • την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα  των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης,
 • την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού,
 • τη χορήγηση αδειών του προσωπικού,
 • την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών,
 • τη λειτουργία των ΚΕΠ,
 • τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,
 • τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια,
 • την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 • Τον συντονισμό των δράσεων της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών, σε συνεργασία με τους Προέδρους, τους Εντεταλμένους Συμβούλους, τις επιτροπές και τις ομάδες εργασίας που θα ορίσει ο Δήμαρχος.

Παναγιώτου Γεώργιο του Δημητρίου

Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

Αρμοδιότητες

 • Να διατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας της περιοχής του Δήμου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και να μεριμνά για την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
 • Να υποστηρίζει το συντονισμό και να επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου.
 • Να μεριμνά για την διάθεση και να συντονίζει την δράση του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου.
 • Να επεξεργάζεται ειδικότερες προτάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία των δασικών περιοχών του Δήμου, να συμμετέχει στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών και να διατυπώνει προτάσεις για την αποκατάσταση των δασών. σε συνεργασία με τους Προέδρους, τους Εντεταλμένους Συμβούλους, τις επιτροπές και τις ομάδες εργασίας που θα ορίσει ο Δήμαρχος.
Ο Δήμος