Δόμηση και Ακίνητα

Ενημερωθείτε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση αδειών δόμησης, κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, Βεβαιώσεων Οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).

Για χορήγηση πιστοποιητικών και αδειών Πολεοδομίας, μπορείτε να καταθέσετε ηλεκτρονική αίτηση στο gov.gr.

Ο δημότης συμπληρώνει την αίτηση με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Καταχωρούνται τα απαραίτητα στοιχεία και εκδίδεται η υπεύθυνη δήλωση καταναλωτή ρεύματος από τους αρμοδίους υπαλλήλους της υπηρεσίας μας. Ο δημότης  υπογράφει την υπεύθυνη δήλωση καταναλωτή ρεύματος και την καταθέτει στο αρμόδιο πρακτορείο της ΔΕΔΔΗΕ εντός 10 ημερών. Σε περίπτωση διαδοχής καταναλωτή ή αλλαγής χρήσης του ακινήτου πρέπει υποχρεωτικά να λαμβάνεται βεβαίωση-υπεύθυνη δήλωση καταναλωτή από τον δήμο σύμφωνα με τον Ν.2130/1993 άρθρο 27 παρ.4.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση νέας παροχής 
 • Αριθμός νέας παροχής (δίδεται από τη ΔΕΔΔΗΕ)
 • Αριθμός και έτος οικοδομικής αδείας (εάν η άδεια οικοδομής είναι παλαιά, πέραν την τετραετίας, χρειάζεται βεβαίωση πέρατος των εργασιών ή πρόσφατη αναθεώρηση της άδειας ή βιβλίο ενσήμων ΙΚΑ για πρόσφατες εργασίες ή τιμολόγια εργασιών που έγιναν μετά την τετραετία)
 • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου ή σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας (για οικοπεδούχους) ή πίνακα αναλογισμού ή σχέδιο ή βεβαίωση μηχανικού (με σφραγίδα & υπογραφή του)
 • Α.Φ.Μ. του ιδιοκτήτη του ακινήτου και ταυτότητα του αιτούντος Τακτοποίηση  οφειλής που προκύπτει σε περίπτωση υποχρέωσης καταβολής τελών καθαριότητας-φωτισμού του ακινήτου ως μη ηλεκτροδοτούμενου 
 • Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου.
 • Βεβαίωση ΔΟΥ για ΚΑΔ Κύριας Δραστηριότητας για επαγγελματική χρήση, προκειμένου να εντάσσεται σε μειωμένους συντελεστές Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού για όσους ΚΑΔ έχουν εγκριθεί περί Λιανικού Εμπορίου και Υπηρεσιών 

Υπεύθυνο Γραφείο:

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Υπεύθυνος Διοικητικός Υπάλληλος: Ευμορφία Ντουλούλη / Αθανασία Μπαρτζώκα

Διεύθυνση: Κύπρου 1 Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας, Αγιά, ΤΚ 40003

Τηλέφωνο: 2494350124, 114, 113

email: [email protected] 

Σύμφωνα με τον Νόμο 5028/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Α 54/09.03.2023 άρθρο 42 “Ρυθμίσεις
για τη βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) –
Τροποποίηση περ. α’ παρ. 18 άρθρου 24 ν. 2130/1993”
Στην περ. α’ της παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α’ 62) επέρχονται οι εξής
αλλαγές:  Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακίνητων για οποιαδήποτε
αιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου, απαιτείται βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους
Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), άλλως η συμβολαιογραφική πράξη είναι άκυρη και δεν επάγεται
οποιαδήποτε έννομη συνέπεια.
Η βεβαίωση χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη ή αναζητείται αυτεπάγγελτα
από τον συμβολαιογράφο ή προσκομίζεται από τον μεταβιβάζοντα, εκδίδεται εντός
πέντε (5) ημερών με βάση τα στοιχεία που τηρεί ηλεκτρονικά ο δήμος και ισχύει
μέχρι το τέλος του έτους έκδοσής της.
 Ο Δήμος ζητά ως δικαιολογητικά για τη χορήγηση της βεβαίωσης μόνον
α) για την περίπτωση ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, φωτοτυπία τελευταίου
λογαριασμού ρεύματος μαζί με το αποδεικτικό εξόφλησής του και Πιστοποιητικό
Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/ Διηρημένης Ιδιοκτησίας, και
β) για την περίπτωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, βεβαίωση διακοπής
ηλεκτροδότησης από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), με ημερομηνία διακοπής, Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας
Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για τη μη χρήση
του ακινήτου.
γ)την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου (εκτυπώνεται από το taxisnet) και
αποστέλλονται στο [email protected]
Η βεβαίωση εκδίδεται για τα τετραγωνικά μέτρα που αναφέρονται στο Πιστοποιητικό
Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας.
Η βεβαίωση που χορηγεί ο Δήμος δύναται να είναι και ψηφιακή και να χρησιμοποιείται
και για την ηλεκτρονική μεταβίβαση του ακινήτου.

Υπεύθυνο Γραφείο:

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

Υπεύθυνος Διοικητικός Υπάλληλος: Σοφλιού Αγλαία

Διεύθυνση: Κύπρου 1 Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας, Αγιά, ΤΚ 40003

Τηλέφωνο: 2494350126

email: [email protected]

Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να δηλώνει όλα τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα(κτίσματα ή οικόπεδα)  στο Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών & Τ.Α.Π.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να δηλώνει:

 • Μη ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα μετά την παρέλευση της 4ετίας από την ημερομηνία 1ης οικοδομικής άδειας επειδή μόνο κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα δικαιούνται απαλλαγής (εκτός εάν έχει χρησιμοποιηθεί το ακίνητο ήδη πριν την πάροδο της τετραετίας)
 • Υπαγωγή του ακινήτου στα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης

  Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου
 • Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτου ακινήτου στερούμενου ηλεκτρικής ενέργειας
 •  Αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος (για νέο ιδιοκτήτη)

Ως εκ τούτου, συμπληρώνει και καταθέτει «Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτου ακινήτου στερουμένου ηλεκτρικής ενέργειας». Εάν η υπεύθυνη δήλωση κατατίθεται εκπρόθεσμα (πέραν της 4ετούς απαλλαγής) και χρησιμοποιείται το ακίνητο προκύπτει οφειλή:

 • Τέλη καθαριότητας-φωτισμού για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία περάτωσης της 4ετους απαλλαγής έως την τρέχουσα ημερομηνία (σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 του Β.Δ.24-9/20-10-1958, το άρθρο 3 του Ν.25/1975, το άρθρο 2 του ΑΝ.344/1968) και
 • Πρόστιμο λόγω μη υποβολής δηλώσεως (βάσει του άρθρου 19 παρ.1α του Ν.1080/1980), η πληρωμή των οποίων μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ είτε με ένταξή τους σε χρηματικό κατάλογο

Τα ακίνητα που διακόπτεται η ηλεκτροδότησή τους και δεν χρησιμοποιούνται πλέον απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τελών καθαριότητας & φωτισμού (Ν.3345/2005 άρθρο 5 παρ.1). 

Υπεύθυνο Γραφείο:

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Υπεύθυνος Διοικητικός Υπάλληλος: Ευμορφία Ντουλούλη / Αθανασία Μπαρτζώκα

Διεύθυνση: Κύπρου 1 Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας, Αγιά, ΤΚ 40003

Τηλέφωνο: 2494350113, 114

email: [email protected] 

Κέντρο Υπηρεσιών
Το Κέντρο Υπηρεσιών και οι διαδικασίες επικαιροποιούνται σταδιακά.