Δρόμοι και Οχήματα

Πληροφορηθείτε για τις διαδικασίες επικοινωνίας προς το Δήμο για εγκαταλελειμμένα οχήματα, κακοτεχνίες στο δρόμο και αίτηση για επιδιόρθωσή τους, σηματοδότηση, διαδικασιών για αίτηση χώρων στάθμευσης, αλλαγής ονοματολογίας ή αρίθμησης δρόμων, επιστροφής πινακίδων και άλλα θέματα σχετικά.

Η άδεια χώρου στάθμευσης παραχωρείται κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που ρυθμίζει τις παραχωρήσεις χώρων στάθμευσης στο δημοτικό οδικό δίκτυο. Προϋποθέσεις για όλες τις περιπτώσεις παραχώρησης χώρου στάθμευσης είναι:

 • Η μη ύπαρξη δεσμεύσεων από εγκεκριμένη μελέτη στάθμευσης
 • Η μη απαγόρευση στάθμευσης στις θέσεις παραχώρησης
 • Η μη ύπαρξη ιδιόκτητου χώρου στάθμευσης για την εξυπηρέτηση της στάθμευσης των οχημάτων των ενδιαφερομένων

Η θέση παραχωρείται για στάθμευση των οχημάτων σε ανάπηρους Έλληνες πολίτες ή πολίτες της Ε.Ε, καθώς και σε πολίτες τρίτης χώρας με νόμιμη άδεια διαμονής, κατόχους του Δελτίου Στάθμευσης Οχημάτων των ατόμων με Αναπηρίες, με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

 • Χορηγείται μία (1) θέση μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου.
 • Ο δικαιούχος έχει υποχρέωση να ενημερώνει το Δήμο για κάθε μεταβολή των υποβαλλόμενων στοιχείων δικαιολογητικών.
 • Σε περίπτωση που ο Δήμος ενημερωθεί εγγράφως από τον δικαιούχο ότι οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες χορηγήθηκε η θέση στάθμευσης έχουν εκλείψει ή ότι δεν κάνει πλέον χρήση της θέσης στάθμευσης, η παραχώρηση της αποκλειστικής θέσης στάθμευσης παύει να ισχύει και η σήμανση θα αφαιρείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
 • Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν ανταποκριθεί αιτιολογημένα σε έλεγχο των δικαιολογητικών της παραχώρησης, μέσα σε διάστημα δύο μηνών, η Υπηρεσία θα εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάκληση της απόφασης παραχώρησης της θέσης.
 • Ο Δήμος δύναται οποτεδήποτε να προβαίνει σε έλεγχο η επανέλεγχο της παραχώρησης.
 • Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης της θέσης, εκδίδεται «Ειδική Κάρτα Στάθμευσης», η οποία έχει ετήσια διάρκεια και ανανεώνεται με τη λήξη της.
 • Η έκδοση ή ανανέωση της κάρτας αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση και διατήρηση της Απόφασης παραχώρησης.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του δικαιούχου
 • Απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής πιστοποίησης αναπηρίας, με βάση την οποία εκδόθηκε το «Δελτίο Στάθμευσης Οχημάτων των ατόμων με Αναπηρίες».
 •  Αντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας οχήματος ιδιοκτησίας του ενδιαφερόμενου.
 • Άδεια οδήγησης οχήματος.
 • Αποδεικτικό στοιχείο (λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.), από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας στο όνομα της ή του δικαιούχου.
 • Υπεύθυνη δήλωση, επικυρωμένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται: 

α) η μη ύπαρξη, έστω και κατά ποσοστό, ιδιαίτερου ιδιόκτητου ή αποκλειστικής χρήσης χώρου για την εξυπηρέτηση της στάθμευσης των οικογενειακών οχημάτων 

β) η μη ύπαρξη παραχώρησης άλλης θέσης στάθμευσης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 

γ) η υποχρέωση προσκόμισης ανά τριετία πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, σε περίπτωση που η ισχύς της Απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής αναφέρεται ως «εφ΄ όρου ζωής» 

δ) οδηγός, σε περίπτωση που δεν οδηγεί ο ίδιος ο ανάπηρος (το όνομα του οδηγού, ο αριθμός ταυτότητας του, η συγγένεια ή η απόφαση δικαστικής συμπαράστασης) 

ε) η γνησιότητα των φωτοαντιγράφων τα οποία κατατίθενται συνημμένα

 • Για την έκδοση και παραλαβή της ειδικής κάρτας στάθμευσης είναι απαραίτητη η προσκόμιση της ταυτότητας του δικαιούχου. Η ανανέωση της ειδικής κάρτας πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, με την κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του δικαιούχου.
 • Σε περίπτωση εκπροσώπου, για την έκδοση, ανανέωση και παραλαβή, απαιτείται εξουσιοδότηση, επικυρωμένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής.

Υπεύθυνο Γραφείο:

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Υπεύθυνος Διοικητικός υπάλληλος: Ευμορφία Ντουλούλη / Αθανασία Μπαρτζώκα

Διεύθυνση: Κύπρου 1 Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας, Αγιά, ΤΚ 40003

Τηλέφωνο: 2494350113 / -114

email: [email protected] 

Χορηγείται για τον προσδιορισμό της ακριβούς θέσης ενός ακινήτου. Είναι αναγκαία κυρίως για την ταυτοποίηση ακινήτου από υπηρεσίες και φορείς (εφορία, ΔΕΗ, κλπ).

Η αίτηση που συμπληρώνει ο/η ενδιαφερόμενος/η, περιλαμβάνει ή συνοδεύεται από στοιχεία προσδιορισμού του ακινήτου.

Η απάντηση στην αίτηση αποστέλλεται ταχυδρομικά ή εφόσον ζητηθεί με την αίτηση, παραλαμβάνεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η.

Υπεύθυνο Γραφείο:

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Υπεύθυνος Διοικητικός υπάλληλος: Ευμορφία Ντουλούλη / Αθανασία Μπαρτζώκα

Διεύθυνση: Κύπρου 1 Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας, Αγιά, ΤΚ 40003

Τηλέφωνο: 2494350113 / -114

email: [email protected] 

Χορηγείται για τον προσδιορισμό της ακριβούς θέσης ενός ακινήτου. Είναι αναγκαία κυρίως σε περιπτώσεις μεταβολής της αρχικής ονομασίας, η οποία αναφέρεται π.χ. σε παλαιά συμβόλαια ιδιοκτησίας.

Η αίτηση που συμπληρώνει ο/η ενδιαφερόμενος/η, περιλαμβάνει ή συνοδεύεται από στοιχεία προσδιορισμού του ακινήτου.

Η απάντηση στην αίτηση αποστέλλεται ταχυδρομικά ή εφόσον ζητηθεί με την αίτηση, παραλαμβάνεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η.

Υπεύθυνο Γραφείο:

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Υπεύθυνος Διοικητικός υπάλληλος: Ευμορφία Ντουλούλη / Αθανασία Μπαρτζώκα

Διεύθυνση: Κύπρου 1 Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας, Αγιά, ΤΚ 40003

Τηλέφωνο: 2494350113 / -114

email: [email protected] 

Κέντρο Υπηρεσιών
Το Κέντρο Υπηρεσιών και οι διαδικασίες επικαιροποιούνται σταδιακά.