Απολογισμοί – Προϋπολογισμοί

Προϋπολογισμοί Δήμου

2020
2019-2011

Προϋπολογισμοί Επιτροπών Δήμου

2020
2019-2011

Εκθέσεις Προϋπολογισμού

2020
2019-2011

Σύντομα θα ενημερωθεί η συγκεκριμένη κατηγορία