Καθαριότητα και Περιβάλλον

Βρείτε πληροφορίες για θέματα που αφορούν την καθαριότητα, την ανακύκλωση, το αστικό πράσινο, την απόρριψη και συλλογή ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων, την διαδικασία απόσυρσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων, την τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης, την διαδικασία απολύμανσης, τα αδέσποτα ζώα.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Φωτοαντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας  του οχήματος  (εφόσον υπάρχει) ή εκτύπωση στοιχείων από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 
 • Εξουσιοδότηση σε περίπτωση τρίτου προσώπου 
 • Αίτηση

Υπεύθυνο Γραφείο:

Τμήμα Καθαριότητας

Προϊστάμενος: Δημήτριος Γουργιώτης

Υπεύθυνος Διοικητικός Yπάλληλος:

Διεύθυνση: Κύπρου 1 Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας, Αγιά, ΤΚ 40003

Τηλέφωνο: 2494024510, 511

email: [email protected]

Εναλλακτικά:

 • Ηλεκτρονική αίτηση εδώ

Ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της εικόνας της πόλης, αλλά και για την αποσυμφόρηση του προβλήματος της έλλειψης χώρων στάθμευσης αποτελεί η απομάκρυνση των παλαιών οχημάτων.

Η διαδικασία περισυλλογής ενός εγκαταλελειμμένου αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας (βάση του Π.Δ. 116/2004) έχει ως εξής:

 • Ενημερώνεται το αρμόδιο τμήμα του Δήμου
 • Κατόπιν, υπάλληλοι του Δήμου, έπειτα από επόπτευση, καταγράφουν το όχημα και τοποθετείται σε αυτό αυτοκόλλητη ειδοποίηση απομάκρυνσης.
 • Το όχημα, εφ’ όσον δεν φέρει πινακίδες απομακρύνεται μετά την πάροδο 45 ημερών, ενώ όταν φέρει πινακίδες αλλά δεν έχει επικολλημένο το σήμα τελών κυκλοφορίας απομακρύνεται μετά την πάροδο 90 ημερών

Υπεύθυνο Γραφείο:

Τμήμα Καθαριότητας

Προϊστάμενος: Δημήτριος Γουργιώτης

Υπεύθυνος Διοικητικός Yπάλληλος:

Διεύθυνση: Κύπρου 1 Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας, Αγιά, ΤΚ 40003

Τηλέφωνο: 2494024510, 511

email: [email protected]

Εναλλακτικά:

 • Ηλεκτρονική αίτηση εδώ

Ο Δήμος υποχρεούται να μεριμνά για την οργάνωση και επίβλεψη της συλλογής, αποκομιδής, μεταφο­ράς και διάθεσης των οικιακών μη ογκωδών δημοτικών απορριμ­μάτων. Η αποκομιδή γίνεται, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιοχής, βάσει προγράμματος που κα­ταρτίζει η αρμόδια υπηρεσία. Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά μέσα του Δήμου σε χώ­ρους υγειονομικής ταφής (Χ.Υ.ΤΑ), εργοστάσια διαλογής ή ανακύκλωσης, ή και όπου αλλού ορίσει η Δημοτική Αρχή.

 • Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσα σε 15 ημέρες από την ειδο­ποίηση προς το κέντρο επικοινω­νίας και εξυπηρέτησης των δημοτών της αρμόδιας Υπηρε­σίας Καθαριότητας, ή βάσει άλλου ειδικού προγράμματος αποκομιδής.
 • Ο όγκος των συγκεκριμένων απορριμμάτων κάθε ιδιοκτησίας, ανά μήνα, δεν πρέπει να κατα­λαμβάνει χώρο μεγαλύτερο από 3 κυβικά μέτρα της χωρητικότη­τας της καρότσας ανοικτού φορ­τηγού ενός (1) τόνου.
 • Για να διευκολύνεται η αποκομιδή, θα πρέπει να το­ποθετούνται σε μέρη όπου δεν υπάρχουν σταθμευ­μένα οχήματα ή άλλα εμπόδια και αφού προηγηθεί συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας.
 • Η τοποθέτηση κλαδεμάτων και ογκωδών αντικειμέ­νων εντός των κάδων μηχανικής αποκομιδής απορ­ριμμάτων απαγορεύεται.
 • Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να ορίσει ειδικό τέλος αποκομιδής ανά μονάδα αποκομι­δής όταν πρόκειται για αποκομιδή πολλών ογκωδών αντικειμένων.

Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ειδικών απορ­ριμμάτων

 • Την αποκομιδή των ειδικών απορριμμάτων υποχρε­ούνται να πραγματοποιούν με δικά τους μέσα και ευ­θύνη οι ιδιώτες ή οι φορείς από τις δραστηριότητες των οποίων προέρχονται.
 • Ο Δήμος μπορεί να αναλαμβάνει την μεταφορά των απορριμμάτων αυτών με τις επιπλέον προϋποθέσεις:

α) Μετά από συνεννόηση του ενδιαφερομένου με την υπηρεσία Καθαριότητας

β) Αφού καταβληθεί το σχετικό αντίτιμο που καθορί­ζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

γ) Απαγορεύεται η εναπόθεση ειδικών απορριμμάτων χωρίς προηγούμενη συνεννόηση και άδεια από την Υπηρεσία Καθαριότητας σε οποιονδήποτε δημόσιο χώρο.

Υπεύθυνο Γραφείο:

Τμήμα Καθαριότητας

Προϊστάμενος: Δημήτριος Γουργιώτης

Υπεύθυνος Διοικητικός Yπάλληλος:

Διεύθυνση: Κύπρου 1 Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας, Αγιά, ΤΚ 40003

Τηλέφωνο: 2494024510, 511

email: [email protected]

Εναλλακτικά:

 • Ηλεκτρονική αίτηση εδώ
Κέντρο Υπηρεσιών
Το Κέντρο Υπηρεσιών και οι διαδικασίες επικαιροποιούνται σταδιακά.