Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (2021)

293/2021 Έγκριση ανάθεσης της σύμβασης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ’, του Ν. 4412/2016

292/2021 Έγκριση ανάθεσης της σύμβασης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ’, του Ν. 4412/2016

291/2021 Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας: «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για βελτίωση ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές της ΔΕΥΑ Αγιάς» – ΥΠΟΕΡΓΟ 3 της πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς»

290/2021 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για βελτίωση ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές της ΔΕΥΑ Αγιάς» – ΥΠΟΕΡΓΟ 3 της πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς».

289/2021 Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση των ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1 και 3 της πράξης: ″Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς″- ΥΠΟΕΡΓΟ 6», με κριτήριο ανάθεσης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

288/2021 Έγκριση τεχνικών δεδομένων και Καθορισμός όρων διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή των τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση των ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1 και 3 της πράξης: ″Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς″- ΥΠΟΕΡΓΟ 6».

287/2021 Σύνταξη σχεδίου 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

286/2021 Αποδοχή και κατανομή ποσού 700.000,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από πλημμύρες

285/2021 Αποδοχή και κατανομή ποσού 8.525,00€ (συμπληρωματικής δόσης έτους 2021) από το
Υπουργείο Εσωτερικών για λειτουργικές δαπάνες σχολείων

284/2021 Αποδοχή και κατανομή ποσού 3.259,46€, από το Υπουργείο Εσωτερικών για μισθώματα
σχολείων Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2021

283/2021 Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 62.475,00€ για έργα και επενδυτικές
δραστηριότητες έτους 2021 ((10η, 11η και 12η μηνιαία κατανομή έτους 2021)

282/2021 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του Δήμου Σκοπέλου, για την σύνταξη μελετών

281/2021 Αποσύρθηκε από την Ημερήσια Διάταξη – Έγκριση υποβολής πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό: 14.29.14.17 (Α/Α ΟΠΣ: 3340) για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς της νήσου Σκοπέλου»

280/2021 Αποσύρθηκε από την Ημερήσια Διάταξη – Έγκριση υποβολής πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό: 14.30.1.2 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4840 με τίτλο: «Έργα ύδρευσης & εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης για αντιμετώπιση αναγκών συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής πόσιμου νερού» για τη χρηματοδότηση της πράξης: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ»

279/2021 Αποσύρθηκε από την Ημερήσια Διάταξη – Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (Υποκατάσταση δικαιούχου), μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ Σκοπέλου, για την υλοποίηση της πράξης: «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς της νήσου Σκοπέλου»

278/2021 Αποσύρθηκε από την Ημερήσια Διάταξη – Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (Υποκατάσταση δικαιούχου), μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ Αγιάς, για την υλοποίηση της πράξης: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ»

277/2021 Έγκριση Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης για την επιλογή αναδόχου εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη εφαρμογής του Net Metering και του Virtual Net Metering σε εγκαταστάσεις και λειτουργίες του Δήμου Αγιάς».

276/2021 Έγκριση Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης για την επιλογή αναδόχου παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίμανση του έργου κατασκευής φράγματος στην ΤΚ Ποταμιάς του Δήμου Αγιάς».

275/2021 Κατακύρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου της Πράξης Επανάχρηση “Οικίας Αντωνίου” και μετατροπή της σε Δημαρχείο» – ΥΠΟΕΡΓΟ 4 της πράξης: «Επανάχρηση “Οικίας Αντωνίου” και μετατροπή της σε Δημαρχείο στην Αγιά του Δήμου Αγιάς» με Κωδικό ΟΠΣ 5034925.

274/2021 Ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 101574, για την εκτέλεση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ″ΠΛΑΤΑΝΙΑ″ ΒΕΛΙΚΑΣ», ως προς την ΟΜΑΔΑ 3: «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ» και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, λόγω άγονου διαγωνισμού

273/2021 Έγκριση 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ»

272/2021 Έγκριση 1ης Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια απορριμματοφόρου» Δήμου Αγιάς»

271/2021 Έγκριση εκ νέου του Πίνακα Κατάταξης κατά σειρά μειοδοσίας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ, ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΚΑΙ
Κ. ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ», κατόπιν έγκρισης της παράτασης ισχύος των προσφορών (μετά τις
απαντήσεις για την παράταση).

270/2021 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα υποδομών ύδρευσης και λυμάτων της ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ» – ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης: ″Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς″»

269/2021 Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθορισμός τιμής μίσθωσης ωριαίας
αποζημίωσης μηχανημάτων έργου – οχημάτων και σύναψη μνημονίου συνεργασίας με ιδιώτες για την εκμίσθωση μηχανημάτων έργου – οχημάτων, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από πυρκαγιές, ανέμους, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετό, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αγιάς έως 31-12-2022, με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την διαδικασία πληρωμής δαπανών πολιτικής προστασίας

268/2021 Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2022

267/2021 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/2021 (ΑΔΑ: 6ΩΑΛΟΚ6Τ-ΖΥΩ) απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ.
«Ηρακλείδης» του Δήμου Αγιάς, με θέμα: «3η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 του ΝΠΔΔ ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ του Δήμου Αγιάς».

266/2021 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 468/2021 (ΑΔΑ: 6Ξ1ΨΩ6Ι-2ΒΜ) απόφασης του Δημάρχου σχετικά με την εντολή και πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο Χρήστο Μαντζάνα για δικαστικό χειρισμό της υπόθεσης των Αστερίου και Ιωάννη Βλούχου κατά του Δήμου Αγιάς

265/2021 Έγκριση Επέκτασης αντικειμένου υπεργολάβου κατά την εκτέλεση του
έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς».

264/2021 Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ προσωπικού ΟΤΑ για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, μέχρι 31/03/2022

263/2021 Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2020 του Δήμου Αγιάς

262/2021 Καθορισμός όρων φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στις Κοινότητες Αγιάς, Ανάβρας, Αετολόφου Μεγαλοβρύσου, Ομολίου και Παλαιοπύργου του Δήμου Αγιάς

261/2021 Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων και διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αγιάς για το Β΄ εξάμηνο έτους 2020 και Α΄ εξάμηνο έτους 2021

260/2021 Έγκριση 2ης Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΧ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

259/2021 Έγκριση 1ης Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Ανέγερση Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Αγιάς»

258/2021 Έγκριση του αποτελέσματος (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ»

257/2021 Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα υποδομών ύδρευσης και λυμάτων της ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ» – ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς»

256/2021 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα υποδομών ύδρευσης και λυμάτων της ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ» – ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς»

255/2021 Έγκριση Πρακτικού ΙI (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης, Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης των Οικονομικών Προσφορών) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου της Πράξης Επανάχρηση “Οικίας Αντωνίου” και μετατροπή της σε Δημαρχείο» – ΥΠΟΕΡΓΟ 4 της πράξης: «Επανάχρηση “Οικίας Αντωνίου” και μετατροπή της σε Δημαρχείο στην Αγιά του Δήμου Αγιάς» με Κωδικό ΟΠΣ 5034925.

254/2021 Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) για το έργο: «ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ»

253/2021 Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

252/2021 Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. και της 2ης συμπληρωματικής σύμβασης για το έργο: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς»

251/2021 Σύνταξη σχεδίου 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

250/2021 Σύνταξη έκθεσης Γ΄ τριμήνου έτους 2021, για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού

249/2021 Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 62.475,00€ για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2021 (7η, 8η και 9η μηνιαία κατανομή έτους 2021) και ανακατανομή ποσών 1ης – 6ης δόσης

248/2021 Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 89.672,00€ για ενίσχυση πληγέντων από φυσικές καταστροφές πολιτών

247/2021 Αποδοχή και κατανομή ποσού 34.100,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Δ’ δόση έτους 2021).

246/2021 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ».

245/2021 Έγκριση παράτασης ισχύος προσφορών του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Επείγον έργο άμεσης αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου»

244/2021 Κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική χρήση»

243/2021 Έγκριση του αποτελέσματος (προσωρινός ανάδοχος) του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτες πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς»

242/2021 Έγκριση Πρακτικού Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης, Ελέγχου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης των Τεχνικών Προσφορών) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου της Πράξης Επανάχρηση “Οικίας Αντωνίου” και μετατροπή της σε Δημαρχείο» – ΥΠΟΕΡΓΟ 4 της πράξης: «Επανάχρηση “Οικίας Αντωνίου” και μετατροπή της σε Δημαρχείο στην Αγιά του Δήμου Αγιάς» με Κωδικό ΟΠΣ 5034925

241/2021 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του Δήμου Σκοπέλου, για την σύνταξη προμελέτης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ»

240/2021 Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την υλοποίηση της πράξης: «ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ»

239/2021 Έγκριση ολοκλήρωσης του έργου: «Έκτακτη κάρπωση υδροχαρούς βλάστησης των αποστραγγιστικών τάφρων του αγροκτήματος αναδασμού Ομολίου του Δήμου Αγιάς»

238/2021 Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου της Πράξης Επανάχρηση “Οικίας Αντωνίου” και μετατροπή της σε Δημαρχείο» – ΥΠΟΕΡΓΟ 4 της πράξης: «Επανάχρηση “Οικίας Αντωνίου” και μετατροπή της σε Δημαρχείο στην Αγιά του Δήμου Αγιάς» με Κωδικό ΟΠΣ 5034925, με κριτήριο ανάθεσης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής

237/2021 Έγκριση του αποτελέσματος (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς».

236/2021 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων του ανοικτού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης «Διαχειριστική Μελέτη Δάσους ΔΕ Μελιβοίας» του Δήμου Αγιάς, που εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων της περίπτωσης α΄ της παρ. 8, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016

235/2021 Έγκριση διενέργειας Ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Αποκατάσταση της Βατότητας υφιστάμενης δασικής οδοποιίας των δημοτικών δασών του Δήμου Αγιάς» και εκτιμώμενη αξία ένα εκατομμύριο τριακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και δέκα εννιά λεπτά (1.346.774,19€) πλέον ΦΠΑ 24%.

234/2021 Έγκριση της επικαιροποιημένης 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7/2021 (ΑΔΑ: 6ΜΣΔΟΚ6Τ-ΞΒ5) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ

233/2021 Έγκριση του επικαιροποιημένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2021, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8/2021 (ΑΔΑ: 6ΑΝ8ΟΚ6Τ-0ΩΑ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ

232/2021 Έγκριση διενέργειας ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για την ανάθεση της σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Εφαρμογή βιολογικής καταπολέμησης του εντόμου DRYOCOSMUSKURIPHILUS (σφήκα της καστανιάς) στα δημοτικά δάση του Δήμου Αγιάς» και εκτιμώμενη αξία τετρακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες εξακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (482.694,15€) πλέον ΦΠΑ 13%

231/2021 Έγκριση τεχνικών δεδομένων και Καθορισμός όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου της Πράξης Επανάχρηση “Οικίας Αντωνίου” και μετατροπή της σε Δημαρχείο» – ΥΠΟΕΡΓΟ 4 της πράξης: «Επανάχρηση “Οικίας Αντωνίου” και μετατροπή της σε Δημαρχείο στην Αγιά του Δήμου Αγιάς»

230/2021 Σύνταξη σχεδίου 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

229/2021 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 360/2021 (ΑΔΑ: 998ΧΩ6Ι-5ΗΧ) Απόφασης Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης προμήθειας καυσίμων, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και ψήφιση της σχετικής πίστωσης

228/2021 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου: Υπόθεση ανακοπής του Κων/νου Μωραΐτη κατά του Δήμου Αγιάς και κατά του υπ’ αριθμ. πρωτ. 567/622/66959/27-5-2020 Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής του Δασαρχείου Αγιάς.

227/2021 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου: Υπόθεση ανακοπής της Ζωής συζ. Ηλία Μιχαήλ κατά του Δήμου Αγιάς και κατά του υπ’ αριθμ. πρωτ. 566/600/64243/22-5-2020 Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής του Δασαρχείου Αγιάς

226/2021 Έγκριση 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

225/2021 Έγκριση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και Μελιβοίας».

224/2021 Έγκριση του 3ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ – 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για το έργο: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς»

223/2021 Έγκριση του 1ου (Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ»

222/2021 Αποδοχή της υπ’ αριθ. 3707/9-9-2021 (ΑΔΑ: ΨΥΡ37ΛΡ-5Σ1) Απόφασης Ένταξης της Πράξης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5091211

221/2021 κριση Υποβολή πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π. 2): «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 4559/28.06.2021 Πρόσκλησης (Κωδ. Πρόσκλησης: Ε.Σ. 2021) για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ του Δήμου Αγιάς»

220/2021 Έγκριση τροποποιημένης υποβολής πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό: 14.30.1.2 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4840 με τίτλο: «Έργα ύδρευσης & εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης για αντιμετώπιση αναγκών συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής πόσιμου νερού» για τη χρηματοδότηση της πράξης: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

219/2021 Έγκριση σύναψης Τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (Υποκατάσταση δικαιούχου), μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ Αγιάς, για την υλοποίηση της πράξης: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

218/2021 Έγκριση τροποποιημένης υποβολής πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό: 14.29.14.17 (Α/Α ΟΠΣ: 3340) για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας Σωτηρίτσας Αγιοκάμπου Αγιάς & Μεταξοχωρίου» και έγκριση παραχώρησης Κ/Χ για κατασκευή αντλιοστασίων

217/2021 Έγκριση σύναψης Τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (Υποκατάσταση δικαιούχου), μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ Αγιάς, για την υλοποίηση της πράξης: «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας Σωτηρίτσας Αγιοκάμπου Αγιάς & Μεταξοχωρίου»

216/2021 Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ, ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΚΑΙ Κ. ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ»

215/2021 Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργων με προϋπολογισμό κάτω του 1.000.000,00 Ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το έτος 2021

214/2021 Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης «Διαχειριστική Μελέτη Δάσους ΔΕ Μελιβοίας» του Δήμου Αγιάς, που εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων της περίπτωσης α΄ της παρ. 8, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016

213/2021 Απαλλαγή οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής

212/2021 Λύση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του «ΦοΔΣΑ» ΟΤΑ Νομού Λάρισας, με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων & Κοινοτήτων Νομού Λάρισας» (ΑΔΑ: 6ΓΒ1Ω6Ι-ΚΝΤ)

211/2021 Λύση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του «ΦοΔΣΑ» ΟΤΑ Νομού Λάρισας, με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων & Κοινοτήτων Νομού Λάρισας» (ΑΔΑ: 78ΠΤΩ6Ι-Λ6Ψ)

210/2021 Λήψη απόφασης για τη δεύτερη παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021

209/2021 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2021 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρακλείδης» του Δήμου Αγιάς, με θέμα: «2η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 του ΝΠΔΔ ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ του Δήμου Αγιάς»

208/2021 Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Σωτηρίτσας του Δήμου Αγιάς για εναπόθεση αγροτικών προϊόντων

207/2021 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 330/2021 (ΑΔΑ: 6Μ1ΛΩ6Ι-ΦΛΛ) απόφασης του Δημάρχου σχετικά με την εντολή και πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο Τριαντάφυλλο Βούντα για δικαστικό χειρισμό της υπόθεσης των Γεωργίας και Βασιλείου Ξηρομερίτη κατά του Δήμου Αγιάς

207/2021 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 330/2021 (ΑΔΑ: 6Μ1ΛΩ6Ι-ΦΛΛ) απόφασης του Δημάρχου σχετικά με την εντολή και πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο Τριαντάφυλλο Βούντα για δικαστικό χειρισμό της υπόθεσης των Γεωργίας και Βασιλείου Ξηρομερίτη κατά του Δήμου Αγιάς

205/2021 Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 3717/9-9-2021 (ΑΔΑ: 945Π7ΛΡ-Α66) Απόφασης Ένταξης της Πράξης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5091678

204/2021 Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 3273/9-9-2021 (ΑΔΑ: 69ΞΖ7ΛΡ-233) Απόφασης Ένταξης της Πράξης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΑΒΡΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5089276

203/2021 Καθορισμός όρων επικαιροποιημένης διακήρυξης για τη διενέργεια επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς»

202/2021 Τροποποίηση της 99/2021 (ΑΔΑ:6Γ86Ω6Ι-8Ξ9) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής της χρηματοδότησης ποσού 53.800,00€ για κάλυψη δαπανών πυροπροστασίας

201/2021 Αποδοχή και κατανομή ποσού 3.259,13€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για μισθώματα σχολείων Μαΐου – Αυγούστου 2021

200/2021 Λήψη απόφασης σχετικά με τη καταβολή χρηματικού ποσού ενίσχυσης των πυρόπληκτων στους ειδικούς λογαριασμούς της ΠΕΔ Θεσσαλίας

199/2021 Εισήγηση για συνομολόγηση δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση της επένδυσης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

198/2021 Έγκριση μετάβασης 3μελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Αγιάς στο Δήμο Αθηένου στην Κύπρο από 27 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021 στα πλαίσια της συμμετοχής του Δήμου στο έργο «Volunteering Cities +» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: URBACT III 2014-2020, με αριθμό πρωτοκόλλου 8216 και επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Αθηένου

197/2021 Έγκριση υποβολής πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό: 14.30.1.2 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4840 με τίτλο: «Έργα ύδρευσης & εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης για αντιμετώπιση αναγκών συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής πόσιμου νερού» για τη χρηματοδότηση της πράξης: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

196/2021 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (Υποκατάσταση δικαιούχου), μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ Αγιάς, για την υλοποίηση της πράξης: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

195/2021 Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (Υποκατάσταση δικαιούχου), μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ Αγιάς, για την υλοποίηση της πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς», με βάση την υπ’ αριθ. 23837/26-7-2021 (ΑΔΑ: 93Ζ246ΜΤΛ6-Η92) Απόφαση Ένταξης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

194/2021 Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης για τη διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

193/2021 Υποβολή πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό: 14.29.14.17 (Α/Α ΟΠΣ: 3340), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας -Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου – Αγιάς & Μεταξοχωρίου» και έγκριση παραχώρησης Κ/Χ για κατασκευή αντλιοστασίων

192/2021 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου: Υπόθεση αγωγής του Αντωνίου Σιώχα κατά του Δήμου Αγιάς

191/2021 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου: Υπόθεση ανακοπής των Αντωνίας χας Νικολάου Παπαρίζου και του Προδρόμου Κουκουρίδη κατά του Δήμου Αγιάς και κατά του υπαριθμ.πρωτ. 571/147806/20-7-2021 Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής του Δασαρχείου Αγιάς

190/2021 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου: Υπόθεση προσφυγής του Σταύρου Ευθυμίου κατά του Δήμου Αγιάς.

189/2021 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για σύνταξη εξώδικης όχλησης – καταγγελίας

188/2021 Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωσης του αποτελέσματος της φανερής, μειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στην Κοινότητα Σκήτης

187/2021 Καθορισμός όρων διενέργειας φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Σωτηρίτσας για την εναπόθεση αγροτικών προϊόντων

186/2021 Εξέταση αιτημάτων πολιτών – επιχειρηματιών του Δήμου Αγιάς για μείωση δημοτικών τελών σε επιχειρήσεις που διέκοψαν την λειτουργία τους λόγω covid-19

185/2021 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 18/2021 (ΑΔΑ: 6Ι6ΜΟΚ6Σ-ΓΧΤ) απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς, με θέμα «2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικον. Έτους 2021».

184/2021 Καθορισμό του αριθμού των απασχολούμενων μαθητευόμενων του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο του μεταλυκειακού έτους – τάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2021-2022 και 2022-2023.

183/2021 Λήψη απόφασης για την παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

182/2021 Σύνταξη σχεδίου 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

181/2021 Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2019
του Δήμου Αγιάς

180/2021 Αποδοχή και κατανομή ποσού 34.100,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Γ’ δόση έτους 2021)

179/2021 Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης, ποσού 41.000,00€, από το Υπουργείο Εσωτερικών προς κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών που προκληθήκανε από την πανδημία

178/2021 Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή οριστικού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αγιάς», κατόπιν έγκρισης της παράτασης ισχύος των προσφορών

177/2021 Καθορισμός όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ»

176/2021 Αποδοχή της απόφασης ένταξης και των ειδικών όρων αυτής, της πράξης: «Εφαρμογή βιολογικής καταπολέμησης του εντόμου DRYOCOSMUS KURIPHILUS (Σφήκα της καστανιάς) στα δημοτικά δάση του Δήμου Αγιάς» του μέτρου 8, υπομέτρο 8.3 δράση 8.3.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

175/2021 Αποδοχή της απόφασης ένταξης και των ειδικών όρων αυτής, της πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» του μέτρου 8, υπομέτρο 8.3 δράση 8.3.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

174/2021 Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου Ροφαλή Στέργιου σχετικά με την άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 178/2020 οριστικής απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας

173/2021 Επιστροφή παραβόλου της από 21-8-2021 ασκηθείσας Προδικαστικής Προσφυγής της διαγωνιζόμενης εταιρίας: «ΔΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ», στο πλαίσιο του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ, ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΚΑΙ Κ. ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ»

172/2021 Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτες πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

171/2021 Έγκριση 2ης Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για την εκτέλεση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

170/2021 Έγκριση 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ»

169/2021 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

168/2021 Έγκριση 2ης Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

167/2021 Ανάθεση του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ΄, του Ν. 4412/2016

166/2021 Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου: Υπόθεση Βικτώριας Ορφανουδάκη κατά του Δήμου Αγιάς

165/2021 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης για την άσκηση ή όχι ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 178/2020 οριστικής απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας

164/2021 Σύνταξη έκθεσης Β΄ τριμήνου έτους 2021, για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού

163/2021 Σύνταξη σχεδίου 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

162/2021 Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 62.475,00€ για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2021 (4η, 5η και 6η μηνιαία κατανομή έτους 2021).

161/2021 Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 24.600,00€ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2021

160/2021 Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πρότασης: «Volunteering Cities +» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: URBACT III 2014-2020, με αριθμό πρωτοκόλλου 8216 και επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Αθηένου

159/2021 Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς, μετά από άρση απαλλοτρίωσης σύμφωνα με την αριθμό 283/2014 τελεσίδικη απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας, σχετικά με την εγγραφή εξειδικευμένου κονδυλίου συνολικού ποσού 326.437,88 € στον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς, για την επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία των 1) Γαρυφαλλιάς Τσακίρη του Δημητρίου και 2) Μαρίας Βόγια του Δημητρίου, εντός των Ο.Τ. 147 και 147Β του ρυμοτομικού σχεδίου Κόκκινο Νερό.

158/2021 Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

157/2021 Έγκριση ανάθεσης της σύμβασης: «ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ’, του Ν. 4412/2016

156/2021 Έγκριση παράτασης ισχύος προσφορών του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΒΡΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ» και ανάδειξη νέου προσωρινού αναδόχου

155/2021 Έγκριση Πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγησης και Ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) για την κατασκευή του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ, ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΚΑΙ Κ. ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» και ανάδειξη νέου προσωρινού αναδόχου.

154/2021 Καθορισμός όρων επικαιροποιημένης διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτες πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς»

153/2021 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 142/2021 (ΑΔΑ:ΨΨΖΦΩ6Ι-Φ0Κ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα την αποδοχή και την κατανομή της χρηματοδότησης ποσού 37.691,40€ για ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του δήμου Αγιάς.

152/2021 Υποβολή Τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου Αγιάς» (MIS 5029477)

151/2021 Έγκριση υποβολή πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 4: «Ανάπτυξη- εκσυγχρονισμός -συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη» στο Περιφερειακό επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020, στο πλαίσο της με αριθμ. πρωτ.: 558/18-02-2016 πρόσκλησης για τη χρηματοδότηση του υποέργου: «Μεταφορά λυμάτων στην ΕΕΛ Στομίου»

150/2021 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (Υποκατάσταση δικαιούχου), μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ Αγιάς, για την υλοποίηση του υποέργου: «Μεταφορά λυμάτων στην ΕΕΛ Στομίου» στο έργο «Δίκτυο Αποχέτευσης ΤΚ Στομίου» με κωδικό ΟΠΣ 50084

149/2021 Έγκριση υποβολής πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό: 14.29.14.17 (Α/Α ΟΠΣ: 3340), για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας Σωτηρίτσας Αγιοκάμπου Αγιάς & Μεταξοχωρίου»

148/2021 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (Υποκατάσταση δικαιούχου), μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ Αγιάς, για την υλοποίηση της πράξης: «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας Σωτηρίτσας Αγιοκάμπου Αγιάς & Μεταξοχωρίου»

147/2021 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο: «Ανέγερση δημοτικού καταστήματος Δήμου Αγιάς»

146/2021 Κατακύρωση του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» που αποτελεί το υποέργο 6 της πράξης: «Μελέτες – έρευνες και υπηρεσίες λιμενικών υποδομών Δήμου Αγιάς»

145/2021 Κατακύρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμενών»

144/2021 Σύνταξη σχεδίου 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

143/2021 Αποδοχή και κατανομή ποσού 3.259,13€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για μισθώματα σχολείων Ιανουαρίου – Απριλίου 2021

142/2021 Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών

141/2021 Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 1.071.409,16€ για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

140/2021 Έγκριση των αποτελεσμάτων (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμενών»

139/2021 Κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Αγιάς

138/2021 Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς»

137/2021 Έγκριση του αποτελέσματος (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική χρήση»

136/2021 Ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αγιάς», κατόπιν έγκρισης της παράτασης ισχύος των προσφορών

135/2021 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγιάς στο έργο: «CREATE – Cooperation Raises Each Activities Through Europe» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020, Σκέλος 2, Μέτρο 2.1 Αδελφοποιήσεις Πόλεων και υλοποίησή του

134/2021 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 41/2021 (ΑΔΑ: 6ΥΣ6ΟΕΚΡ-2ΡΧ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αγιάς με θέμα: «Κατάργηση της δαπάνης διακλάδωσης της αποχέτευσης.»

133/2021 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 205/2021 (ΑΔΑ: ΩΚΚΠΩ6Ι-ΔΞ8) απόφασης Δημάρχου Αγιάς με θέμα «Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου»

132/2021 Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ποσού 45.000,00€ για εκτέλεση δαπανών συντήρησης στη δημοτική κατασκήνωση Στομίου

131/2021 Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 300.000,00 ευρώ, βάσει της υπ’ αριθ. 251838/28-6-2021 (ΑΔΑ: ΨΣ237ΛΡ-ΚΒΕ) Απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί Έγκρισης διάθεσης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου με ΚΑ 2018ΕΠ81700028 της ΣΑΕΠ 817 και τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 15ης ΕΩΣ 26ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018», για τη δημοπράτηση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4: «ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», με Τελικό Δικαιούχο το Δήμο Αγιάς

130/2021 Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικού χρόνου της υπ’ αριθμ. 5760/30-06-2020 σύμβασης της παροχής υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμενών»

129/2021 Έγκριση Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για την εκτέλεση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

128/2021 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗ ΜΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΧ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

127/2021 Έγκριση 1ης Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΧ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

126/2021 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5/2021 (ΑΔΑ: 6ΠΒ5ΟΚ6Τ-Β40) απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρακλείδης» του Δήμου Αγιάς, με θέμα: «1η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 του ΝΠΔΔ ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ του Δήμου Αγιάς»

125/2021 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/2021 (ΑΔΑ: Ψ0ΗΚΟΚ6Σ-0ΕΜ) απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς, με θέμα: «1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικον. Έτους 2021»

124/2021 Έγκριση του αποτελέσματος του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Αγιάς.

123/2021 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (Υποκατάσταση
δικαιούχου), μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του Δήμου Αλοννήσου για την υποβολής πρότασης στο
Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον
Άξονα Προτεραιότητας: «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια», στην
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ09 (αρ. πρωτ.: 14577/24-07-2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) με τίτλο: «Ωρίμανση
έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος»
, για τη χρηματοδότηση της πράξης: «ΜΕΛΕΤΕΣ
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΗΣΣΟΥ»

122/021 Καθορισμός όρων διακήρυξης φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος, με σύναψη σύμβασης παραχώρησης με τον Δήμο Αγιάς.

121/2021 Καθορισμός όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην θέση «Υψώματα Κούτρα» της Κοινότητας Σκλήθρου του Δήμου Αγιάς

120/2021 Κατακύρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων, ως προς την ΟΜΑΔΑ 9 «ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ»

119/2021 Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του
Προγράμματος Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη»

118/2021 Έγκριση του αποτελέσματος (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Επείγον έργο άμεσης αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου»

117/2021 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (Υποκατάσταση δικαιούχου), μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του Δήμου Αλοννήσου για την υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Περιβάλλον», στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01 (αρ. πρωτ.: 14573/24-07-2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Αλοννήσου»

116/2021 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση Ζημιών Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Αγιάς»

115/2021 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Κέντρου Κοινότητας Αγιάς»

114/2021 Έγκριση Προτεραιοποίησης προτάσεων του Δήμου Αγιάς στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» στα πλαίσια της ΚΥΑ 6302/8-04-2021 (ΦΕΚ 1399/2021/Τεύχος Β΄) – που θέτει ανά Δήμο ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού (πλαφόν) προτάσεων που μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

113/2021 Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: “Συντηρήσεις και επισκευές σχολικών υποδομών Δήμου Αγιάς”

112/2021 Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου Μαρμαρίνης Δήμου Αγιάς»

111/2021 Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10 (αριθμ. πρωτ.: 18213/29-09-2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) με τίτλο: «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Συντήρηση γηπέδων και σχολικών μονάδων Δήμου Αγιάς»

110/2021 Έγκριση τροποποίησης υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ05 (αρ. πρωτ.: 14575/24-07-2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Βελτιώσεις αγροτικών δρόμων Δήμου Αγιάς»

109/2021 Έγκριση της τροποποιημένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ευρυμενών»

108/2021 Έγκριση της τροποποιημένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αγιάς»

107/2021 Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ11 (αρ. πρωτ.: 14578/24-07-2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) με τίτλο: «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (Προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο Αγιάς»

106/2021 Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια», στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ09 (αρ. πρωτ.: 14577/24-07-2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) με τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Μελέτες ωρίμανσης έργων Δήμου Αγιάς»

105/2021 Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση», στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ08 (αρ. πρωτ.: 19576/19-10-2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) με τίτλο: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων Δήμου Αγιάς»

104/2021 Έγκριση της τροποποιημένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της προμήθειας: «Προμήθεια μεγάλων αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμών φόρτισης για όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα του Δήμου Αγιάς»

103/2021 Έγκριση της τροποποιημένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της προμήθειας: «Προμήθεια μικρών αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Αγιάς»

102/2021 Έγκριση τροποποίησης υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Περιβάλλον», στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ12 (αριθμό πρωτ.: 18215/29-09-2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Προμήθεια αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων και εξοπλισμού φόρτισης για τις επιχειρησιακές ανάγκες του Δήμου Αγιάς»

101/2021 Σύνταξη σχεδίου 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

100/2021 Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πρότασης: «ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ -ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ – ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΕΛΛΟΝ WE INVEST IN LEARNING SUPPORT YOUNG PEOPLE BUILD A SUSTAINABLE FUTURE» στα πλαίσια του προγράμματος «Νέα Γεωργία για την Νέα Γενιά»

99/2021 Αποδοχή και κατανομή ποσού 53.800,00€ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2021

98/2021 Αποδοχή και κατανομή ποσού 35.410,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Β’ δόση έτους 2021).

97/2021 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»

96/2021 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: “Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμένων”

95/2021 Έγκριση σύναψης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων, καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 178 του Ν.4635/2019 και από το άρθρο 117 του Ν.4674/2020

94/2021 Κατακύρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων, για τις ΟΜΑΔΕΣ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8.

93/2021 Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος, με σύναψη σύμβασης παραχώρησης με τον Δήμο Αγιάς

92/2021 Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ04 (αρ. πρωτ.: 18214/29-09-2020) με τίτλο: «Χωριστή συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

91/2021 Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της προμήθειας: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ»

90/2021 Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (Υποκατάσταση δικαιούχου), μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ Αγιάς, για την υλοποίηση της πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς»

89/2021 Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (Υποκατάσταση δικαιούχου), μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ Αγιάς, για την υλοποίηση της πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς»

88/2021 Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», στην υπ’ αριθ. 200/ 10.02.2021 Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης: 03_ΕΠΑΝΕΚ, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4695) με τίτλο: «Έργα Ψηφιακού Πολιτισμού», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «“Οξεία Επίσκεψις”: Δημιουργία, Ανάδειξη και Προβολή του Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος του Βυζαντινού Μουσείου Μακρινίτσας»

87/2021 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (Υποκατάσταση δικαιούχου), μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της «Εταιρίας Ανάπτυξης και Αξιοποίησης της Περιουσίας των Εκκλησιαστικών Προσώπων της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος και Αλμυρού», για την υλοποίηση της πράξης: «“Οξεία Επίσκεψις”: Δημιουργία, Ανάδειξη και Προβολή του Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος του Βυζαντινού Μουσείου Μακρινίτσας»

86/2021 Συγκρότηση της Επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Βελτίωση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Κέντρου Κοινότητας Αγιάς»

85/2021 Έγκριση 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και Μελιβοίας»

84/2021 Έγκριση παράτασης ισχύος προσφορών του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμο Αγιάς» Δήμου Αγιάς

83/2021 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβή του έργου: «Κατασκευή συρματοκιβωτίων – Έργων Διευθέτησης ρεμάτων ΔΕ Μελιβοίας κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων»

82/2021 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβή του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Αγιάς»

081/2021 Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος, με σύναψη σύμβασης παραχώρησης με τον Δήμο Αγιάς – ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

80/2021 Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών

79/2021 Σύνταξη σχεδίου 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

078/2021 Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 62.475,00€ για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες (1η, 2η και 3η μηνιαία κατανομή έτους 2021).

77/2021 Έγκριση των αποτελεσμάτων του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων

76/2021 Κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αγιάς»

75/2021 Συγκρότηση της επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Αγιάς»

74/2021 Συγκρότηση της επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Κατασκευή συρματοκιβωτίων – Έργων Διευθέτησης ρεμάτων ΔΕ Μελιβοίας κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων»

73/2021 Συγκρότηση της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

72/2021 Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, συνολικής επιφάνειας 3000 τ.μ., στα όρια της Κοινότητας Ποταμιάς (θέση Αχλαδιά) του Δήμου Αγιάς, με σκοπό την εξυπηρέτηση αρδευτικών αναγκών (δημιουργία λιμνοδεξαμενής)

71/2021 Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην πλατεία της Κοινότητας Μεταξοχωρίου του Δήμου Αγιάς

70/2021 Καθορισμός όρων διακήρυξης φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος, με σύναψη σύμβασης παραχώρησης με τον Δήμο Αγιάς

69/2021 Αποδοχή της με αριθμ. πρωτ. 3363/31.03.2021 γνωμοδότησης της δικηγόρου Φωτεινής Οικονόμου σχετικά με την αίτηση της Ενεργειακής Κοινότητας «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ»

68/2021 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 74/2021 (ΑΔΑ: 91ΓΙΩ6Ι-ΘΦΚ) απόφασης του Δημάρχου Αγιάς σχετικά με την εντολή και πληρεξουσιότητα στους δικηγόρους Σταυρούλα Γκούμα και Βασίλειο Δημηνίκο για την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων

67/2021 Σύνταξη έκθεσης Α΄ τριμήνου έτους 2021, για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού

66/2021 Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης, ποσού 39.300,00€, από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών που προκληθήκαν από την πανδημία

65/2021 Έγκριση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ»

64/2021 Έγκριση 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

63/2021 Έγκριση υποβολής Τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

62/2021 Έγκριση υποβολής 2ου Τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

61/2021 Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της Υπηρεσίας: «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

60/2021 Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της Προμήθειας: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19»

59/2021 Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της Προμήθειας: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ»

58/2021 Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση», στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ08 (αρ. πρωτ.: 19576/19-10-2020) με τίτλο: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

57/2021 Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση», στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ08 (αρ. πρωτ.: 19576/19-10-2020) με τίτλο: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID – 19 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

56/2021 Έγκριση της μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ»

55/2021 Έγκριση της μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ»

54/2021 Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ05 (αρ. πρωτ.: 14575/24-07-2020) με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

53/2021 Σύνταξη σχεδίου 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

52/2021 Έγκριση Λογιστικής Μεταφοράς ποσού 468.723,13€ από το Λογαριασμό των Ασώματων Ακινητοποιήσεων στο Κεφάλαιο του Δήμου Αγιάς.

51/2021 Καθορισμός όρων διακήρυξης φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος στην πλατεία της Κοινότητας Μεταξοχωρίου του Δήμου Αγιάς

50/2021 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την από 25-01-2021 αίτηση της Ενεργειακής Κοινότητας «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ» περί σύστασης αναγκαστικής δουλείας διόδου

49/2021 Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου: νομική εκπροσώπηση του Αντωνίου Μπελιά, δημοτικού συμβούλου ενώπιον του Μονομελούς Πλημ/κείου Λάρισας

48/2021 Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της υπηρεσίας: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

47/2021 Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ14 (αρ. πρωτ.: 20003/27-10-2020) με τίτλο: «ΕΛΛΑΔΑ 1821 – ΕΛΛΑΔΑ 2021», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

46/2021 Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης τριών χιλιάδων οχτακοσίων σαράντα εννέα κόμμα ενενήντα εννέα τετραγωνικών μέτρων (3.849,99 τμ), στη θέση «Αηλιά – Κουρκούτες (Παλιοκόπρια)» της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Ανάβρας

45/2021 Καθορισμός όρων φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, συνολικής επιφάνειας 3000 τ.μ., στα όρια της Κοινότητας Ποταμιάς (θέση Αχλαδιά) του Δήμου Αγιάς, με σκοπό την εξυπηρέτηση αρδευτικών αναγκών (δημιουργία λιμνοδεξαμενής).

44/2021 Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης

43/2021 Αποδοχή της 2ης Τροποποίησης της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5003171 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 -2020»

42/2021 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 187/2020 (ΑΔΑ: ΨΡ9ΡΩ6Ι-Δ1Ι) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής και κατανομής χρηματοδότησης, ποσού 124.950,00,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών, για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2020

41/2021 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 14/2021 (ΑΔΑ: ΨΔΞΘΩ6Ι-6Ρ5) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής και κατανομής χρηματοδότησης, ποσού 11.965,15€ από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη δαπανών που προέκυψαν λόγω COVID-19

40/2021 Κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ»

39/2021 Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

38/2021 Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

37/2021 Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

36/2021 Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Περιβάλλον», στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ12 (αρ. πρωτ.: 18215/29-09-2020) με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΙΓΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

35/2021 Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό: 95397, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ, ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΚΑΙ Κ. ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ»

34/2021 Τροποποίηση της με αριθμό 159/2020 (ΑΔΑ: Ω5ΕΠΩ6Ι-ΙΔΝ) απόφασης περί Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του Έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΒΡΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ», προϋπολογισμού 163.709,68€ πλέον Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

33/2021 Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό: 94730, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΒΡΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ»

32/2021 Σύνταξη σχεδίου 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

31/2021 Αποδοχή και κατανομή Α’ δόσης έτους 2021 ποσού 35.410,00€ , από το Υπουργείο Εσωτερικών για λειτουργικές δαπάνες σχολείων

30/2021 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, Δήμου Αγιάς, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 για την υποβολή και υποστήριξη υλοποίησης της πράξης: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχείου Ζαγοράς-Μουρεσίου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» Άξονας Προτεραιότητας 3 «Προστασία του Περιβάλλοντος-Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον»

29/2021 Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 3: «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον», στην υπ’ αριθ. 175/19-01-2021 Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης: 104, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4749) με τίτλο: «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Ανάβρας»

28/2021 Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 3: «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον», στην υπ’ αριθ. 175/19-01-2021 Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης: 104, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4749) με τίτλο: «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Μελιβοίας»

27/2021 Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημοσίας Σύμβασης της παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίμανση του έργου κατασκευής φράγματος στην ΤΚ Ποταμιάς του Δήμου Αγιάς» προϋπολογισμού 8.112,90€ πλέον ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

26/2021 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίμανση του έργου κατασκευής φράγματος στην ΤΚ Ποταμιάς του Δήμου Αγιάς»

025/2021 Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια επαναληπτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς»

24/2021 Κήρυξη ως άγονου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς»

23/2021 Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή οριστικού αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικής χαράς στη θέση “Πλατανιά” Βελίκας», ως προς τις ΟΜΑΔΕΣ 1 και 2

22/2021 Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή οριστικού αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια απορριμματοφόρου» Δήμου Αγιάς

21/2021 Έγκριση αποτελέσματος του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή προσωρινού αναδόχου παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» που αποτελεί το υποέργο 6 της πράξης: «Μελέτες – έρευνες και υπηρεσίες λιμενικών υποδομών Δήμου Αγιάς»

20/2021 Έγκριση της 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Αγιάς»

19/2021 Έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: «Κατασκευή συρματοκιβωτίων – έργων Διευθέτησης ρεμάτων ΔΕ Αγιάς κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων»

18/2021 Έγκριση παράτασης λειτουργίας της πράξης «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αγιάς» με κωδικό ΟΠΣ 5003171 του Ε.Π. «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και αύξηση Προϋπολογισμού της – Έγκριση «Σχεδίου» της τροποποιημένης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγιάς» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αγιάς» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5003171

17/2021 Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης με σκοπό την εγκατάσταση ποιμνιοστασίου στη θέση «Μύλος Μπέη» της Κοινότητας Μαρμαρίνης του Δήμου Αγιάς

16/2021 Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης κοινοχρήστων χώρων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης

15/2021 Έγκριση αποτελέσματος άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων με σκοπό την προβολή υπαίθριας διαφήμισης

14/2021 Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης, ποσού 11.965,15€, από το Υπουργείο Εσωτερικών για την αντιμετώπιση έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού Covid-19

13/2021 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων, φυσικού αερίου και λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2021

12/2021 Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2021

11/2021 Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Αγιάς, έτους 2021

10/2021 Σύνταξη έκθεσης Δ΄ τριμήνου έτους 2020, για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού

9/2021 Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών και έργων, εκτιμώμενης αξίας κατώτερης ή ίσης των 60.000,00€ με το Ν. 4412/2016, για το έτος 2021

8/2021 Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων εκτιμώμενης αξίας κατώτερης ή ίσης με 60.000,00€ χωρίς ΦΠΑ με το Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το έτος 2021

7/2021 Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών με το Ν. 4412/2016 για το έτος 2021

6/2021 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις ζημιών Δημοτικών Σχολείων Αγιάς και Μελιβοίας»

5/2021 Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό: 94730, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική χρήση»

4/2021 Έγκριση του αποτελέσματος (προσωρινός ανάδοχος) του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες κατεδάφισης παλαιάς κρεαταγοράς»

3/2021 Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή οριστικού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμο Αγιάς»

2/2021 Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στις Κοινότητες Αμυγδαλής, Δήμητρας, Καστρίου, Μαρμαρίνης και Σωτηρίτσας του Δήμου Αγιάς

1/2021 Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου Γεωργίου Ζαρζώνη σχετικά με την άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 145/2020 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας