Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (2020)

195/2020 Αποδοχή και κατανομή ποσού 3.258,60€ για καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2020 από το Υπουργείο Εσωτερικών για λειτουργικές δαπάνες σχολείων

194/2020 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου: Ανάθεση παροχής γνωμοδότησης σχετικά με τον Ν. 998/1979

193/2020 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 145/2020 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, μετά από αγωγή του Ιωάννη Κοτρώτσιου

192/2020 Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Περιβάλλον», στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ03 (αρ. πρωτ.: 14574/24-07-2020) με τίτλο: «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς»

191/2020 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (Υποκατάσταση δικαιούχου), μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ Αγιάς, για την υλοποίηση της πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς»

190/2020 Αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης ύψους 206.532,00€ του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση», για την υλοποίηση του έργου: «Ανάπλαση της εισόδου και κοινοχρήστων χώρων στην Κοινότητα Μελιβοίας»

189/2020 Έγκριση του αποτελέσματος (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Αγιάς»

188/2020 Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία NORMA GROUP IKE.

187/2020 Αποδοχή και κατανομή ποσού 124.950,00€ από την 7η – 12η κατανομή για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2020

186/2020 Επιτροπή Διενέργειας των Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων για το έτος 2021

185/2020 Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «Εργασίες κατεδάφισης παλαιάς κρεαταγοράς» προϋπολογισμού 59.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

184/2020 Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: «Εργασίες κατεδάφισης παλαιάς κρεαταγοράς»

183/2020 Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «Επείγον έργο άμεσης αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου» προϋπολογισμού 2.661.290,32€ πλέον Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

182/2020 Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: «Επείγον έργο άμεσης αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου»

181/2020 Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων και διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αγιάς για το Β’ εξάμηνο έτους 2019 και Α’ εξάμηνο έτους 2020

180/2020 Καθορισμός όρων φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στις Κοινότητες Αμυγδαλής, Δήμητρας, Καστρίου, Μαρμαρίνης και Σωτηρίτσας του Δήμου Αγιάς

179/2020 Σύνταξη σχεδίου 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

178/2020 Αποδοχή και κατανομή Δ’ δόσης έτους 2020 ποσού 35.410,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για λειτουργικές δαπάνες σχολείων

177/2020 Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 57.568,23€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που θα προκύψουν για την προστασία και αντιμετώπιση του Κορωνοϊού

176/2020 Σύνταξη έκθεσης Γ΄ τριμήνου έτους 2020, για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού

175/2020 Έγκριση των αποτελεσμάτων (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικής χαράς στη θέση “Πλατανιά” Βελίκας»

174/2020 Έγκριση των αποτελεσμάτων (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια απορριμματοφόρου Δήμου Αγιάς»

173/2020 Έγκριση της 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντηρήσεις – αποκαταστάσεις ζημιών δημοτικών σχολείων Αγιάς και Μελιβοίας»

172/2020 Έγκριση Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων/Προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτες πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς»

171/2020 Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Επείγον έργο άμεσης αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου»

170/2020 Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 3.300.000,00€, βάσει της υπ’ αριθ. 348202/03-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΠΠΦ7ΛΡ-ΓΦ0) Απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί Έγκρισης διάθεσης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου με Κ.Α. 2018ΕΠ81700028 της ΣΑΕΠ 817 με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 15ης έως 26ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018», για τη δημοπράτηση του υποέργου 3: «Επείγον έργο άμεσης αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου»

169/2020 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 21/2020 (ΑΔΑ: 6ΝΟΨΟΚ6Σ-1Κ0) απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς, με θέμα «2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικον. Έτους 2020»

168/2020 Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2021

167/2020 Έγκριση απολογισμού χρήσης 2019 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς

166/2020 Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) και τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

165/2020 Έγκριση ανανέωσης της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αγιάς με τον Ο.Α.Ε.Δ. με σκοπό τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. από 01/1/2021 έως 31/12/2021 στο Δήμο Αγιάς

164/2020 Εξέταση αιτημάτων πολιτών για διορθώσεις – διαγραφές στους Χρηματικούς καταλόγους, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006

163/2020 Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκμίσθωση την εκμίσθωση έκτασης επιφάνειας 9.624,89 τ.μ. παραπλεύρως της κοίτης του ρέματος «Πουρί», στον οικισμό του Αγιοκάμπου της Κοινότητας Σκήτης της Δ.Ε. Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς, για τη δημιουργία χώρου Διαχείρισης και Επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)

162/2020 Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 4900,92 τ.μ. στα όρια της Κοινότητας Σκλήθρου (δρόμος Ρακοποτάμου – Σκλήθρου), με σκοπό την εξυπηρέτηση εργοταξιακών αναγκών (εναπόθεση υλικών και μηχανημάτων) για την κατασκευή έργουΟΕ-

161/2020 Έγκριση του αποτελέσματος του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

160/2020 Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Αγιάς», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»

159/2020 Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του Έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΒΡΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ», προϋπολογισμού 163.709,68€ πλέον Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

158/2020 Καθορισμός όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική χρήση»

157/2020 Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 1.280,11 τ.μ. στη θέση «ΜΥΛΟΣ ΜΠΕΗ» της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Μαρμαρίνης, για εγκατάσταση ποιμνιοστασίου

156/2020 Καθορισμός όρων φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης επιφάνειας 9.624,89 τ.μ., παραπλεύρως της κοίτης του ρέματος «Πουρί», στον οικισμό του Αγιοκάμπου της Κοινότητας Σκήτης της Δ.Ε. Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς, για τη δημιουργία χώρου Διαχείρισης και Επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)

155/2020 Αποδοχή της υπ’ αριθ. 6257/1395/Α3/19-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΞΣ46ΜΤΛΡ-ΕΙΩ) απόφασης ένταξης της Πράξης: «Επανάχρηση “Οικίας Αντωνίου” και μετατροπή της σε Δημαρχείο στην Αγιά του Δήμου Αγιάς» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με Κωδικό ΟΠΣ 5034925

154/2020 Έγκριση Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων/Προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτες πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς»

153/2020 Κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή οριστικού αναδόχου παροχής υπηρεσιών: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίμανση του έργου για την εφαρμογή του Net Metering και του Virtual Net Metering σε εγκαταστάσεις και λειτουργίες του Δήμου Αγιάς»

152/2020 Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημοσίας Σύμβασης Μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών εκτιμώμενης αξίας κατώτερης ή ίσης με 60.000,00€ χωρίς ΦΠΑ με το Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το έτος 2020-2021

151/2020 Έγκριση Απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2019

150/2020 Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών άρδευσης στο δίκτυο άρδευσης από το Μέγα Λάκκο μέχρι τη δεξαμενή πυρόσβεσης στο Γκούτζιμπο για την εκμετάλλευση του χειμερινού νερού για την πλήρωση λιμνοδεξαμενών άρδευσης στην Κοινότητα Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς

149/2020 Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης κοινοχρήστων χώρων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης

148/2020 Σύνταξη σχεδίου 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

147/2020 Αποδοχή Δωρεάς των ονομαστικών μετοχών που κατέχει ο ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ στο μετοχικό κεφάλαιο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας ΑΑΕ Ο.Τ.Α, από το Δήμο Αγιάς

146/2020 Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 62642/29-09-2020 (ΑΔΑ: 66Τ246ΜΤΛ6-3Χ0) απόφασης ένταξης της Πράξης: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 62.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

145/2020 Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του Έργου: «Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Αγιάς», προϋπολογισμού 73.064,52€ πλέον Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

144/2020 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης 1ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αγιάς»

143/2020 Έγκριση 1ης Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης 1ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αγιάς»

142/2020 Καθορισμός όρων φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, συνολικής επιφάνειας 4.900,92 τ.μ., στα όρια της Κοινότητας Σκλήθρου (δρόμος Ρακοποτάμου – Σκλήθρου), με σκοπό την εξυπηρέτηση εργοταξιακών αναγκών (εναπόθεση υλικών και μηχανημάτων) για την κατασκευή έργου

141/2020 Έγκριση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίμανση του έργου για την εφαρμογή του Net Metering και του Virtual Net Metering σε εγκαταστάσεις και λειτουργίες του Δήμου Αγιάς»

140/2020 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΒΕΛΙΚΑΣ»

139/2020 Καθορισμός όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

138/2020 Κήρυξη ως άγονου του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ» που αποτελεί το υποέργο 6 της πράξης: «ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» και επανακαθορισμός όρων διακήρυξης

137/2020 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Βελτίωση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Κέντρου Κοινότητας Αγιάς»

136/2020 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου»

135/2020 Έγκριση της 6ης Παράτασης της Συμβατικής Προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου»

134/2020 Έγκριση 2ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης – Έγκριση 2ου και Τελικού ΑΠΕ της πράξης/έργου «Έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο δημοτικό δάσος Μελιβοίας του Δ. Αγιάς» του Μέτρου 08 Υπομέτρο 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», του ΠΑΑ 2014-2020 (2ο και Τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της συνεχιζόμενης πράξης του Μ226 Δράση 1 του ΠΑΑ 2007-2013) ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ:175599

133/2020 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 14/2020 (ΑΔΑ: ΩΕΒ6ΟΚ6Τ-ΦΞΖ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς, με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2020»

132/2020 Έγκριση Απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2019

131/2020 Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωσης του αποτελέσματος της φανερής, μειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου στην Κοινότητα Μελιβοίας

130/2020 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου: Υπόθεση αγωγής της Αγλαΐας συζ. Γεωργίου Αγγελάκη κατά του Δήμου Αγιάς

129/2020 Αποδοχή γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 204/2020 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας

128/2020 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 315/2020 (ΑΔΑ: 69ΑΘΩ6Ι-8ΛΗ) απόφασης του Δημάρχου σχετικά με την εντολή και πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο Σταυρούλα Γκούμα για παροχή γνωμοδότησης

ΟΕ127/2020 Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου: Υπόθεση έφεσης Βασιλείου Λιάκου κατά Δήμου Αγιάς

126/2020 Σύνταξη σχεδίου 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

125/2020 Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή οριστικού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών υποδομών κτιρίων και ΚΧ Δήμου Αγιάς», κατόπιν έγκρισης της παράτασης ισχύος των προσφορών

124/2020 Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή οριστικού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών υποδομών κτιρίων και ΚΧ Δήμου Αγιάς», κατόπιν έγκρισης της παράτασης ισχύος των προσφορών

123/2020 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Νέων Εργασιών του έργου: «Κατασκευή συρματοκιβωτίων – έργων Διευθέτησης ρεμάτων ΔΕ Αγιάς κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων»

122/2020 Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «Λυγαριά» της Κοινότητας Σωτηρίτσας του Δήμου Αγιάς για εναπόθεση αγροτικών προϊόντων

121/2020 Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθορισμός τιμής μίσθωσης ωριαίας αποζημίωσης μηχανημάτων έργου – οχημάτων και σύναψη μνημονίου συνεργασίας με ιδιώτες για την εκμίσθωση μηχανημάτων έργου – οχημάτων, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από πυρκαγιές, ανέμους, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετό, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αγιάς έως 31-12-2021, με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την διαδικασία πληρωμής δαπανών πολιτικής προστασίας

120/2020 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του Δήμου Σκοπέλου, για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Δήμου Σκοπέλου στην ανάγκη σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών-τεχνικών εκθέσεων για την υλοποίηση γενικών υπηρεσιών, εργασιών και προμηθειών

119/2020 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (Υποκατάσταση δικαιούχου), μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ Αγιάς, για την υλοποίηση της πράξης: «Βελτίωση υδρευτικής υποδομής Οικισμών Δήμου Αγιάς»

118/2020 Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Περιβάλλον», στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01 (αρ. πρωτ.: 14573/24-07-2020) με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Βελτίωση υδρευτικής υποδομής Οικισμών Δήμου Αγιάς»

117/2020 Έγκριση του αποτελέσματος (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμο Αγιάς»

116/2020 Έγκριση του αποτελέσματος (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμο Αγιάς»

115/2020 Κατακύρωση (οριστικός ανάδοχος) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων ως προς την ΟΜΑΔΑ 9 – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

114/2020 Καθορισμός όρων διενέργειας φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Σωτηρίτσας για την εναπόθεση αγροτικών προϊόντων

113/2020 Αποδοχή δωρεάς από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.)

112/2020 Αποδοχή γνωμοδότησης για την άσκηση προσφυγής κατά της με αριθμ. πρωτ. 139707/27-8-2020 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. (Ορθή Επανάληψη)

111/2020 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου: Άσκηση πρόσθετης παρέμβασης υπέρ του Ευαγγέλου Κρεμαστά και κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

110/2020 Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημοσίας Σύμβασης της παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» που αποτελεί το υποέργο 6 της πράξης: «ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» προϋπολογισμού 80.680,32€ πλέον ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

109/2020 Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημοσίας Σύμβασης της παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίμανση του έργου για την εφαρμογή του Net Metering και του Virtual Net Metering σε εγκαταστάσεις και λειτουργίες του Δήμου Αγιάς» προϋπολογισμού 3.281,42€ πλέον ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

108/2020 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ» που αποτελεί το υποέργο 6 της πράξης: «ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

107/2020 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίμανση του έργου για την εφαρμογή του Net Metering και του Virtual Net Metering σε εγκαταστάσεις και λειτουργίες του Δήμου Αγιάς»

106/2020 Έγκριση υπεργολάβου κατά την εκτέλεση του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς»

105/2020 Σύνταξη σχεδίου 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

104/2020 Αποδοχή Δωρεάς των ονομαστικών μετοχών που κατέχει η δημοτική εταιρεία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΕ» στο μετοχικό κεφάλαιο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας ΑΑΕ Ο.Τ.Α, από το Δήμο Αγιάς

103/2020 Έγκριση διαδημοτικής προγραμματικής σύμβασης διενέργειας εσωτερικού ελέγχου.

102/2020 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης για την άσκηση προσφυγής κατά της με αριθμ. πρωτ. 139707/27-8-2020 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας

101/2020 Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών κτιριακών υποδομών για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου»

100/2020 Κατακύρωση του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς»

099/2020 Κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης 1ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αγιάς»

098/2020 Σύνταξη σχεδίου 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

097/2020 Σύνταξη έκθεσης Β΄ τριμήνου έτους 2020, για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού

096/2020 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 14/2020 (ΑΔΑ: Ω2ΩΤΟΚ6Σ-174) απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς, με θέμα «1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικον. Έτους 2020»

095/2020 Ανάδειξη νέου προσωρινού αναδόχου στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων για την ΟΜΑΔΑ 9 «Λιπαντικά» κατόπιν ακύρωσης του Δ μέρους της απόφασης με αριθμό 29/2020 (ΑΔΑ: ΩΑΦΔΩ6Ι-ΕΒΙ) της Οικονομικής Επιτροπής σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 597/2020 απόφαση της ΑΕΠΠ

094/2020 Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αγιάς», κατόπιν έγκρισης της παράτασης ισχύος των προσφορών

093/2020 Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις ζημιών Δημοτικών Σχολείων Αγιάς και Μελιβοίας»

092/2020 Έγκριση του αποτελέσματος του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης 1ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αγιάς»

091/2020 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς»

090/2020 Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για χρήση «δάνειας» τεχνικής υπηρεσίας από το Δήμο Αγιάς στην ΔΕΥΑ Αγιάς, για την επίβλεψη μελετών με απευθείας ανάθεση

089/2020 Αποδοχή δωρεάς ακινήτου, στη συμβολή των οδών Παλαιοκάστρου και Κ. Αιτωλού, στην Κοινότητα Αγιάς

088/2020 Ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών υποδομών κτιρίων και ΚΧ Δήμου Αγιάς», κατόπιν έγκρισης της παράτασης ισχύος των προσφορών

087/2020 Ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αγιάς», κατόπιν έγκρισης της παράτασης ισχύος των προσφορών

086/2020 Έγκριση του αποτελέσματος (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις ζημιών Δημοτικών Σχολείων Αγιάς και Μελιβοίας»

085/2020 Έγκριση των αποτελεσμάτων (προσωρινός ανάδοχος) του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς»

084/2020 Έγκριση αποτελέσματος Προκήρυξης Παραχώρησης θέσεων περιπτέρων σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου στον Δήμο Αγιάς

083/2020 Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκμίσθωση θέσεων περιπτέρων στον Δήμο Αγιάς

082/2020 Σύνταξη σχεδίου 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

081/2020 Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ Αγιάς για την παραχώρηση της χρήσης φορτηγού με αρπαγή.

080/2020 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (Υποκατάσταση δικαιούχου), μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την υλοποίηση της πράξης: «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στο κτίριο του Κλειστού Γυμναστηρίου Αγιάς».

079/2020 Υποβολή πρότασης στην υπ’ αριθ. 7035/ 02.12.2019 Πρόσκληση (Κωδ. Πρόσκλησης: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019) του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π. 1): «Αστική Αναζωογόνηση 2019» για τη χρηματοδότηση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ».

078/2020 Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», στην με αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4460/25-05-2020 Πρόσκληση (κωδικός ΟΠΣ 4115) με τίτλο: «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ».

077/2020 Έλεγχος απολογισμού και ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Αγιάς Οικονομικού έτους 2018

076/2020 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Αγιάς

075/2020 Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμημάτων χερσαίας ζώνης αλιευτικού καταφυγίου Στομίου για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών

074/2020 Κατακύρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου Αγιάς», ΥΠΟΕΡΓΟ (Α/Α: 1) της πράξης: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Αγιάς»

073/2020 Κατακύρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμενών»

072/2020 Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών – αποσφράγισης του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό: 90400, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις ζημιών Δημοτικών Σχολείων Αγιάς και Μελιβοίας»

071/2020 Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών – αποσφράγισης του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό: 88889, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς» Δήμου Αγιάς

070/2020 Έγκριση παράτασης ισχύος προσφορών του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών υποδομών κτιρίων και ΚΧ Δήμου Αγιάς»

069/2020 Έγκριση παράτασης ισχύος προσφορών του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αγιάς»

068/2020 Έγκριση παράτασης ισχύος της σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων στο Δήμο Αγιάς, για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»

067/2020 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου: Υπόθεση προσφυγής Ευαγγελίας Χατζούλη κατά του Δήμου Αγιάς

066/2020 Καθορισμός όρων διακήρυξης φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος, με σύναψη σύμβασης παραχώρησης με τον Δήμο Αγιάς

065/2020 Σύνταξη σχεδίου 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

064/2020 Κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια αγωγών πολυαιθυλενίου στην Τοπική Κοινότητα Μαρμαρίνης» για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στον Δ. Αγιάς

063/2020 Έγκριση όρων Διακήρυξης φανερής προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμήματος χερσαίας ζώνης αλιευτικού καταφυγίου Στομίου για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπωστρών

062/2020 Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή οριστικού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Ανέγερση Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Αγιάς»

061/2020 Έγκριση των αποτελεσμάτων (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου Αγιάς», ΥΠΟΕΡΓΟ (Α/Α 1) της πράξης: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Αγιάς»

060/2020 Έγκριση των αποτελεσμάτων (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμενών»

059/2020 Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης 1ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αγιάς»

058/2020 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια απορριμματοφόρου» Δήμου Αγιάς» – Νέα έκδοση

057/2020 Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

056/2020 Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: «Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις ζημιών Δημοτικών Σχολείων Αγιάς και Μελιβοίας»

055/2020 Ματαίωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις ζημιών Δημοτικών Σχολείων Αγιάς και Μελιβοίας» (Αριθμός Διακήρυξης: 3435/22-04-2020).

054/2020 Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημοσίας Σύμβασης του Έργου: «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς» Δήμου Αγιάς προϋπολογισμού 350.000,00€ πλέον ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

053/2020 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια απορριμματοφόρου» Δήμου Αγιάς

052/2020 Σύνταξη έκθεσης Α΄ τριμήνου έτους 2020, για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού

051/2020 Σύνταξη σχεδίου 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

050/2020 Καθορισμός όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αγιάς»

049/2020 Ανάθεση της υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων στο Δήμο Αγιάς, για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19», κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016

048/2020 Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 4 μηνών, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και εισήγηση για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

047/2020 Ανάθεση της υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων στο Δήμο Αγιάς, για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19», κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 – Δεν προέκυψε ανάδοχος

046/2020 Κατακύρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων, για τις ΟΜΑΔΕΣ: 2, 5 και 7

045/2020 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμενών» – Νέα διαδικασία

044/2020 Έγκριση σύναψης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων, καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 178 του Ν.4635/2019 και από το άρθρο 117 του Ν.4674/2020 – Νέα διαδικασία

043/2020 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου Αγιάς» που αποτελεί ΥΠΟΕΡΓΟ (Α/Α 1) της πράξης: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Αγιάς»

042/2020 Εξέταση αιτημάτων πολιτών για διορθώσεις – διαγραφές στους Χρηματικούς καταλόγους, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006

041/2020 Εξέταση αιτημάτων πολιτών περί απαλλαγής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ.3 του Ν. 3463/2006 και την υπ’ αριθμ. 2/2020 (ΑΔΑ: 68ΛΦΩ6Ι-Α0Ω) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

040/2020 Σύνταξη σχεδίου 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

039/2020 Κατακύρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων, για τις ΟΜΑΔΕΣ: 1, 3, 4, 6 και 8

038/2020 Έγκριση ανάθεσης της σύμβασης: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων στο Δήμο Αγιάς, για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ’, του Ν. 4412/2016

037/2020 Αποδοχή δωρεάς Ιδρύματος «Βασιλείου Γ. Μελά», ύψους 50.000,00€, για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης 1ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αγιάς»

036/2020 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου: Υπόθεση προσφυγής Άννας Μπαζούκη και λοιπών (εν συνόλω 5) κατά του Δήμου Αγιάς

035/2020 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου: Υπόθεση αγωγής Κασιώρα Ζωγραφίας κατά του Δήμου Αγιάς

034/2020 Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς» κατόπιν έγκρισης της παράτασης ισχύος των προσφορών

033/2020 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου: Υπόθεση αγωγής Φώτη Σιμούλη κατά του Δήμου Αγιάς

032/2020 Καθορισμός όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του κοινοτικού γραφείου της Κοινότητας Σκήτης

031/2020 Καθορισμός όρων της δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου στην Κοινότητα Μελιβοίας – Επανακαθορισμός Όρων

030/2020 Έγκριση των αποτελεσμάτων (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμενών»

029/2020 Έγκριση των αποτελεσμάτων (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων

028/2020 Καθορισμός όρων διενέργειας φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την Εκμίσθωση θέσεων περιπτέρων στο Δήμο Αγιάς

027/2020 Καθορισμός όρων προκήρυξης θέσεων περιπτέρων σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου στον Δήμο Αγιάς

026/2020 Έγκριση του υπ’ αριθ. 514.2/22-01-2020 Πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού: «Προμήθεια αγωγών πολυαιθυλενίου στην τοπική Κοινότητα Μαρμαρίνης» του Δ. Αγιάς για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στον Δ. Αγιάς

025/2020 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς»

024/2020 Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: «Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις ζημιών Δημοτικών Σχολείων Αγιάς και Μελιβοίας»

023/2020 Εξέταση αίτησης της Δέσποινας Γερμάνη για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με την με αριθμό κατάθεσης 166/2017 αγωγή της κατά του Δήμου Αγιάς

022/2020 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 11/2020 (ΑΔΑ: ΩΥ7ΘΩ6Ι-Γ3Ν) απόφασης του Δημάρχου σχετικά με την εντολή και πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο Βασιλική Τσουκαλά για παροχή γνωμοδότησης

021/2020 Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου Χρήστου Μαντζάνα σχετικά με υπόθεση κληροδοτήματος Αντωνίου Πατσιαβούρα

020/2020 Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωσης του αποτελέσματος της φανερής, μειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου στην Τ.Κ. Μελιβοίας

019/2020 Σύνταξη σχεδίου 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

018/2020 Σύνταξη υποχρεωτικής τροποποίησης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2020

017/2020 Σύνταξη έκθεσης Δ΄ τριμήνου έτους 2019, για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού

016/2020 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου: Υπόθεση ανακοπής Βασιλικής Παπακωνσταντίνου κατά του Δήμου Αγιάς

015/2020 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης για την άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 16/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λάρισας, μετά από αγωγή της Δέσποινας Γερμάνη

014/2020 Αποδοχή γνωμοδότησης της δικηγόρου Βασιλικής Τσουκαλά σχετικά με την υπόθεση Αντωνίου Γκλέτου

013/2020 Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στις Κοινότητες Παλαιοπύργου, Δήμητρας και Ανατολής του Δήμου Αγιάς

012/2020 Έγκριση Διορθωμένου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς, για το οικονομικό έτος 2020, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 239/5564/05-02-2020 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

011/2020 Σύνταξη σχεδίου 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2020

010/2020 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «προμήθεια υγρών καυσίμων, φυσικού αερίου και λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων

009/2020 Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας & Ευρυμενών»

008/2020 Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με το κληροδότημα Αντωνίου Πατσιαβούρα

007/2020 Έγκριση παράτασης ισχύος προσφορών του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς»

006/2020 Έγκριση του αποτελέσματος (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

005/2020 Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών με το Ν. 4412/2016 για το έτος 2020

004/2020 Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων εκτιμώμενης αξίας κατώτερης ή ίσης με 60.000,00€ χωρίς ΦΠΑ με το Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το έτος 2020

003/2020 Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών και έργων, εκτιμώμενης αξίας κατώτερης ή ίσης των 60.000,00€ με το Ν. 4412/2016, για το έτος 2020

002/2020 Εξέταση αιτημάτων πολιτών περί απαλλαγής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ.3 του Ν. 3463/2006

001/2020 Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2020