Διακηρύξεις-Προκηρύξεις

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΑΣ
Ο Δήμος Αγιάς διακηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μεσφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την επιλογήαναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΑΣ».
Διακήρυξη φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης
Διακήρυξη φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασηςτεσσάρων χιλιάδων είκοσι ένα και μηδέν τρία τετραγωνικών μέτρων (4.021,03τμ), στη θέση«ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ» της κτηματικής περιφέρειας της Κ Ανάβρας
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ
Ο Δήμος Αγιάς διακηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγιάς».Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  Ο διαδικτυακός τόπος υποβολής των προσφορών είναι η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με […]
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ
Ο Δήμος Αγιάς διακηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου ΣΤΟΜΙΟΥ».Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  Ο διαδικτυακός τόπος υποβολής των προσφορών είναι η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με Συστημικό […]
ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΑΒΡΑ – ΝΕΟΧΩΡΙ ΤΟΥ Δ. ΑΓΙΑΣ
Ο Δικαιούχος Δήμος Αγιάς, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για τηνανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥΑΝΑΒΡΑ – ΝΕΟΧΩΡΙ ΤΟΥ Δ. ΑΓΙΑΣ»
ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙIΑΣ “ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ – ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ” ΤΟΥ Δ. ΑΓΙΑΣ
Ο Δικαιούχος Δήμος Αγιάς, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για τηνανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΟΔΟΠΟΙIΑΣ “ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ – ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ” ΤΟΥ Δ. ΑΓΙΑΣ»
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
Ο Δήμος Αγιάς διακηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μεσφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την επιλογήαναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε.ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ», που αποτελεί το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ
Ο Δήμος Αγιάς διακηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μεσφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την επιλογήαναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε.ΑΓΙΑΣ», που αποτελεί το ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ».
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
  • Kατηγορίες