Διακηρύξεις-Προκηρύξεις

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
 « Εργασίες Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων και Συντήρησης χώρων πρασίνου του Δήμου Αγιάς»
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ” ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ – ΠΛΥΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ».
Εμποροπανήγυρη Αγιάς 2022
Περίληψη διακήρυξηςΦανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας με σκοπό την εγκατάσταση ενός (1) ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚστην ετήσια εμποροπανήγυρη της Κοινότητας Αγιάς για το έτος 2022.
Εμποροπανήγυρη Αγιάς 2022
Προκήρυξη – Ανακοίνωση για την διάθεσης χώρων με τη διαδικασία της κλήρωσης για τη χρήση θέσεων στην ετήσια εμποροπανήγυρη Αγιάς από την Τετάρτη 31/8/2022 έως την Τρίτη 6/9/2022.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ
Ο Δήμος Αγιάς διακηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μεσφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την επιλογήαναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ».
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Ανάβρας
Ο Δήμος Αγιάς διακηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μεσφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχουγια την κατασκευή του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Ανάβρας»
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ»
Ο Δήμος Αγιάς διακηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ».
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
«Εργασίες Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων και Συντήρησης χώρων πρασίνου του Δήμου Αγιάς» ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
  • Kατηγορίες