ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙIΑΣ “ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ – ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ” ΤΟΥ Δ. ΑΓΙΑΣ

7 Φεβρουαρίου, 2023 8:55

Ο Δικαιούχος Δήμος Αγιάς, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την
ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΠΟΙIΑΣ “ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ – ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ” ΤΟΥ Δ. ΑΓΙΑΣ»