Διακηρύξεις-Προκηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ »
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ
ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ KX ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  της: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου»  που αποτελεί το υποέργο 6 της πράξης: «ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» Ο Δήμος Αγιάς διακηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ […]
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
“ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: “Προμήθεια Απορριμματοφόρου” Δήμου Αγιάς”
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΠΛΑΤΑΝΙΑ” ΒΕΛΙΚΑΣ»
Ο Δήμαρχος Αγιάς, διακηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΠΛΑΤΑΝΙΑ” ΒΕΛΙΚΑΣ».  Η σύμβαση θα εκτελεστεί (κύριος τόπος παράδοσης των ειδών) στο Δ. Αγιάς Ν. Λάρισας (Κωδικός NUTS: GR142). Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη […]
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αγιάς»
Ο Δήμος Αγιάς διακηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αγιάς». Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0011348054, και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αγιάς». Το έργο Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αγιάς συντίθεται από […]
  • Kατηγορίες