ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΑΒΡΑ – ΝΕΟΧΩΡΙ ΤΟΥ Δ. ΑΓΙΑΣ

7 Φεβρουαρίου, 2023 8:58

Ο Δικαιούχος Δήμος Αγιάς, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την
ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
ΑΝΑΒΡΑ – ΝΕΟΧΩΡΙ ΤΟΥ Δ. ΑΓΙΑΣ»