ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

23 Νοεμβρίου, 2022 9:12

Ο Δήμος Αγιάς διακηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου
για την κατασκευή του έργου:

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»