Οικονομική Επιτροπή

Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’).

Τακτικά Μέλη

 • Γκουντάρας Αντώνης – Πρόεδρος
 • Κρανιώτης Ευάγγελος – Αντιδήμαρχος
 • Τσιαγκάλης Νικόλαος – Αντιδήμαρχος
 • Αγγελάκας Ιωάννης
 • Κορδίλας Δημήτριος
 • Σκαρκάλης Χρήστος
 • Τσιώνης Αστέριος

Αναπληρωματικά Μέλη

 • Αναστασίου Ιωάννης
 • Γιάνναρος Γεώργιος
 • Σμυρλής Βασίλειος
 • Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Ο Δήμος