ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

12 Αυγούστου, 2021 14:15