Ανοιχτή ηλεκτρονική διαβούλευση

24 Ιανουαρίου, 2023 11:04

Ο Δήμος Αγιάς συντάσσει Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) σύμφωνα με το ΦΕΚ
5553/Β/30.11.2021, προκειμένου οργανωμένα να παρέχει στους δημότες και επισκέπτες
του ένα σύνολο διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών που στοχεύουν στην
εξασφάλιση της προσβασιμότητας εντός των διοικητικών του ορίων.