ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ

3 Φεβρουαρίου, 2023 11:56

Ο Δήμος Αγιάς διακηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την επιλογή
αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε.
ΑΓΙΑΣ», που αποτελεί το ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ».