ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ

3 Φεβρουαρίου, 2023 12:10

Ο Δήμος Αγιάς διακηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την επιλογή
αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε.
ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ», που αποτελεί το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»