ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ

13 Ιανουαρίου, 2023 10:01

Ο Δήμαρχος Αγιάς, διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» και ειδικότερα για τις ανάγκες των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για χρονικό διάστημα δύο ετών (24 μηνών). Η σύμβαση
θα εκτελεστεί (κύριος τόπος παράδοσης των ειδών) στο Δ. Αγιάς Ν. Λάρισας (Κωδικός
NUTS: EL612).