ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

26 Φεβρουαρίου, 2021 19:57

Ο Δήμαρχος Αγιάς, διακηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» (πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης αμόλυβδης και λιπαντικών) για τις ανάγκες του Δήμου Αγιάς, του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ», του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΑΛΥΨΩ» και των Σχολικών Επιτροπών Α΄ Βαθμιας και Β΄ Βαθμιας Εκπαίδευσης. Η σύμβαση θα εκτελεστεί (κύριος τόπος παράδοσης των ειδών) στο Δ. Αγιάς Ν. Λάρισας (Κωδικός NUTS: GR142).