ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

23 Νοεμβρίου, 2022 14:07

Ο Δήμος Αγιάς διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου για την
κατασκευή του έργου: «ΕΠΈΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΎΩΝ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΊΚΑΣ ΣΩΤΗΡΊΤΣΑΣ
ΑΓΙΟΚΆΜΠΟΥ ΑΓΙΆΣ & ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΊΟΥ».