ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ

8 Απριλίου, 2021 10:36

Ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση υφιστάμενου επιφανειακού αρδευτικού δικτύου (αποτελούμενο από χαλυβδοσωλήνες με ταχυσυνδέσμους) στην ΤΚ Μαρμαρίνης με την κατασκευή υπόγειου δικτύου, διατομής Φ110, 10 Atm από PΕ συνολικού μήκους 3000m περίπου, εξυπηρετώντας συνολική έκταση 1.500 στρεμμάτων μειώνοντας έτσι τις απώλειες σε αρδευτικό νερό και το κόστος παραγωγής.