Υποβολλή αιτήσεων χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης

8 Μαρτίου, 2021 14:37

                                                        ΑΓΙΑ, 05-03-2021

                                                                           ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2329

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Αγιάς  καλεί τους δημότες, που υπέστησαν ζημιές από το σεισμό που έπληξε το Δήμο μας στις 3 Μαρτίου 2021, να υποβάλλουν αιτήσεις χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης,

  • στο Δημοτικό Κατάστημα Αγιάς,  Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7 ή
  • στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας στο Κοινοτικό Κατάστημα Μεταξοχωρίου

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  μέχρι και τις 4 Απριλίου 2021 (εντός ενός μήνα από την ημερομηνία εκδήλωσης του σεισμού).

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται προσκομίζοντας και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).
  2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  4. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους.
  5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος τελευταίου φορολογικού έτους.
  6. Αντίγραφο Εντύπου Ε9 το οποίο θα συνοδεύεται από α) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας. και β) από υπεύθυνη δήλωση των υπολοίπων συγκατοίκων σε περίπτωση που υπάρχουν, ότι συναινούν να χορηγηθεί σε αυτόν η ενίσχυση.
  7. Μισθωτήριο συμβόλαιο ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ (για ενοικιαζόμενη κατοικία) συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση των υπολοίπων συγκατοίκων σε περίπτωση που υπάρχουν, ότι συναινούν να χορηγηθεί σε αυτόν η ενίσχυση.
  8. Για άτομα με αναπηρίες απαιτείται απόφαση έγκρισης ή βεβαίωση χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.

Διευκρινίζεται ότι αιτήσεις αφορούν μόνο για τις κύριες κατοικίες τους και όχι για κτίρια άλλης χρήσης (π.χ. βοηθητικοί χώροι, αποθήκες, καταστήματα κ.λ.π.), σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 33862/06-05-2019 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών: “Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές” (ΦΕΚ Β’ 1699/16-05-2019).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο: 2494024513.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ

                                   ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ