ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

9 Απριλίου, 2024 12:02

Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου , συνολικού αριθμού ατόμων είκοσι (20) και για οκτώ (8) μήνες, από την 5-5-
2024 έως την 4-01-2025, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών

που προέκυψαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στις 4 & 5/9/2023
στο Δήμο Αγιάς