Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (10/2023)

22 Απριλίου, 2023 21:51

Θέμα: “Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς σε 10η/26-04-2023 τακτική συνεδρίαση”.

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς,
που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγίας, την Τετάρτη 26-04-2023, ώρα 14:30 (02:30 μ.μ.), σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (Α’ 87), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα
της ημερήσιας διάταξης:

Δείτε την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ