Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (10/2022)

6 Μαΐου, 2022 19:27

Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής στη δια τηλεδιάσκεψης 10η / 10-05-2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με χρήση της εφαρμογής Zoom.

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασητης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’), σε συνδυασμό με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.22206/15.04.2022 (ΦΕΚ 1882/16.04.2022 τεύχος Β’), με τη χρήση εφαρμογής Zoom, την Τρίτη 10-05-2022, ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Δείτε την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ