Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (27/2021)

18 Νοεμβρίου, 2021 22:03

Πρόσκληση συμμετοχής στη δια τηλεδιάσκεψης 27η / 22.11.2021 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με χρήση της εφαρμογής Zoom

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του Ν.4682/2020, και σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136/04.11.2021 (ΦΕΚ 5138/05.11.2021 τεύχος Β’) και την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/187 /οικ.20236/25.10.2021, με τη χρήση εφαρμογής Zoom, τη Δευτέρα 22.11.2021, ώρα 01:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Δείτε την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ