Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (22/2021)

1 Οκτωβρίου, 2021 20:11

Πρόσκληση συμμετοχής στη δια τηλεδιάσκεψης 22η / 05.10.2021 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με χρήση της εφαρμογής Zoom

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του Ν.4682/2020, και σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/06.11.2020 (Β’4899) και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/24.09.2021 (ΦΕΚ 4441/25.09.2021 τεύχος Β’) με τη χρήση εφαρμογής Zoom, την Τρίτη 05.10.2021, ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Δείτε την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ