Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (2/2022)

24 Ιανουαρίου, 2022 17:37

Θέμα: «Πρόσκληση συμμετοχής στη δια τηλεδιάσκεψης 2η / 28.01.2022 τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση της εφαρμογής Zoom».

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δια τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του Ν.4682/2020, και σύμφωνα με την ΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ.3608/21.01.2022 (ΦΕΚ 155/21.01.2022 τεύχος Β’), με τη χρήση εφαρμογής Zoom, την Παρασκευή 28.01.2022, ώρα 14:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Αργυρούλης