Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (16/2021)

26 Νοεμβρίου, 2021 23:25

Θέμα: «Πρόσκληση συμμετοχής στη δια τηλεδιάσκεψης 16η / 30.11.2021 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση της εφαρμογής Zoom».

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δια τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του Ν.4682/2020, και σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 72486/19.11.2021 (ΦΕΚ 5401/20.11.2021 τεύχος Β’) και την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/23.11.2021, με τη χρήση εφαρμογής Zoom, την Τρίτη 30.10.2021, ώρα 02:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Δείτε την πρόσκληση εδώ