Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

13 Ιανουαρίου, 2021 18:41
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Αγιά, 13 Ιανουαρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                            Αριθμός Πρωτ.: 389
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315
email: [email protected] .

Θέμα: «Πρόσκληση σε 1η/2020 δια περιφοράς συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αγιάς».

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 3 και 4 του Ν.3852/2010 (Α΄ 87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» και του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» σε συνδυασμό με τις διατάξεις της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020, οι οποίες ρυθμίζουν εκτός των άλλων και τη δια περιφοράς συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,
Παρακαλείσθε να λάβετε μέρος στην 1η δια περιφοράς συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αγιάς, που θα γίνει την Παρασκευή 22.01.20211, και ώρα 11:00 – 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα δια περιφοράς:

Θέμα: Σχέδιο Προϋπολογισμού δήμου Αγίας, οικονομικού έτους 2021

Σε ότι αφορά στον χρόνο και στον τρόπο ψηφοφορίας αυτός θα γίνει από την έναρξη της συνεδρίασης (11:00 έως 13:00) με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο email: [email protected] ή στο κινητό τηλέφωνο του Ιωάννη Αργυρούλη, Προέδρου της Επιτροπής (κινητό τηλέφωνο 6986878809), με γραπτό μήνυμα.


Προτάσεις και σχόλια επί του σχεδίου του προϋπολογισμού που συνοδεύει την πρόσκληση μπορούν να αποστέλλονται στο email: [email protected] μέχρι την προηγούμενη της συνεδρίασης του σώματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αγιάς
Ιωάννης Αργυρούλης

Δείτε την πρόσκληση εδώ