“Πίνακας αποφάσεων 16ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής”

31 Ιουλίου, 2020 12:11

Συνεδρίαση 16η/30-07-2020 τακτική της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς.

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ