Πίνακας αποφάσεων 9ης/2022 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

28 Απριλίου, 2022 10:04

Συνεδρίαση 9η/27-04-2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ