Πίνακας αποφάσεων 6ης/2023 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

15 Μαρτίου, 2023 12:18

Συνεδρίαση 6η/14-03-2023 τακτική (με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς.

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ