Πίνακας αποφάσεων 6ης/2021 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

29 Απριλίου, 2021 10:22

Συνεδρίαση 6η/27.04.2021 τακτική
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ