Πίνακας αποφάσεων 4ης/2021 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

31 Μαρτίου, 2021 12:52

Συνεδρίαση 4η/30.03.2021 τακτική
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ