Πίνακας αποφάσεων 3ης/2021 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

3 Μαρτίου, 2021 13:35

Συνεδρίαση 3η/26.02.2021 τακτική
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ