Πίνακας αποφάσεων 2ης/2023 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

17 Ιανουαρίου, 2023 6:27

Συνεδρίαση 2η/16-01-2023 τακτική (με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς.

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ