Πίνακας αποφάσεων 27ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

23 Δεκεμβρίου, 2020 21:48

Συνεδρίαση 27η/23-12-2020 τακτική συνεδρίαση με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ