Πίνακας αποφάσεων 27ης/2021 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

23 Νοεμβρίου, 2021 9:40

Συνεδρίαση 27η/22-11-2021 τακτικ΄ή της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με τηλεδιάσκεψη

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ