Πίνακας αποφάσεων 24ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

2 Δεκεμβρίου, 2020 12:13

Συνεδρίαση 24η/02-12-2020 δια περιφοράς τακτική της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς.

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ