Πίνακας αποφάσεων 23ης/2021 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

12 Οκτωβρίου, 2021 11:36

Συνεδρίαση 23η/12-10-2021 τακτικ΄ή της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με τηλεδιάσκεψη

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ