Πίνακας αποφάσεων 23ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

24 Νοεμβρίου, 2020 14:00

Συνεδρίαση 23η/23-11-2020 τακτική της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς.

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ