Πίνακας αποφάσεων 22ης/2021 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

6 Οκτωβρίου, 2021 10:07

Συνεδρίαση 22η/05-10-2021 τακτικ΄ή της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με τηλεδιάσκεψη

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ