“Πίνακας αποφάσεων 20ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής”

6 Οκτωβρίου, 2020 11:38

Συνεδρίαση 20η/05-10-2020 τακτική της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς, με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων.

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ