Πίνακας αποφάσεων 15ης/2021 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

19 Ιουλίου, 2021 11:53

Συνεδρίαση 15η/19-07-2021 τακτική της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ