Πίνακας αποφάσεων 14ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

17 Δεκεμβρίου, 2020 21:54

Συνεδρίαση 14η/14.12.2020 τακτική
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ