Πίνακας αποφάσεων 13ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

24 Νοεμβρίου, 2020 12:29

Συνεδρίαση 13η/23.11.2020 τακτική
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ