Πίνακας αποφάσεων 12ης/2021 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

7 Ιουνίου, 2021 10:09

Συνεδρίαση 12η/04-06-2021 τακτική της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ